Kontraktlig garanti

Zucchetti Centro Sistemi SpA (i det følgende benævnt ZCS) giver gratis købere af robotter af Ambrogio-mærket (i det følgende benævnt "køber" "købere") en kontraktlig garanti, der supplerer sælgers garantiforpligtelser i henhold til loven på de betingelser og inden for de grænser, der er fastsat i disse regler.

2. Genstand for den kontraktlige garanti

Den kontraktlige garanti omfatter levering af overensstemmende komponenter og/eller produkter som erstatning for den defekte del/produkt, for at muliggøre reparation af defekten i tilfælde af:

 • Fabrikantionsfejl på plastkomponenter, der ikke er udsat for slitage
 • Fabrikationsfejl i elektroniske komponenter, med forbehold for de undtagelser, der er angivet i garantihæftet eller brugervejledningen, der blev leveret til køberen sammen med produktet.
 • Fabrikationsfejl i skære-, træk- og styremotorer:
  • inden for 5000 driftstimer i tilfælde af en forlængelse på 2+4 år
  • inden for 3000 driftstimer i tilfælde af en forlængelse på 2+1 år

Ovennævnte garanti omfatter ikke: a) omkostninger til den arbejdskraft, der kræves for at udføre forebyggende analyse, udskiftning af komponenter samt enhver anden aktivitet, der har til formål at fjerne den konstaterede fejl, der under alle omstændigheder udføres af ZCS eller parter, der er udpeget af denne; b) omkostninger til transport af materiale, der leveres under garantien. Disse omkostninger afholdes derfor af køberen.

De komponenter og/eller produkter, der leveres som erstatning i henhold til denne garanti, kan være nye eller tilsvarende (istandsat eller tidligere repareret).

Ved udskiftning bliver udskiftningskomponenten og/eller -produktet købers ejendom, og det defekte produkt og/eller komponent bliver ZCS' ejendom. ZCS har derefter ret til at regenerere eller bortskaffe det returnerede defekte materiale.

3. Betingelser for den kontraktlige garantis gyldighed:

Garantien gælder udelukkende for robotter, der både er:

 • fremstillet fra november 2022 (produktionsdatoen er vist på mærkaten, se eksempel)
 • installeret fra 1. januar 2024.

For at drage fordel af den kontraktlige garanti som defineret i art. 2, skal kunden nødvendigvis registrere produktet ved at udfylde den relevante formular på følgende link inden for og senest 30 dage fra købsdatoen og vedlægge en kopi af købsdokumenterne for den pågældende vare. I tilfælde af at køberen ikke registrerer sig inden for de ovennævnte frister eller ikke er i stand til at fremlægge købsdokumenterne, gælder de vilkår, der er fastsat i loven om sælgerens garanti for manglende overensstemmelse, og indeværende kontraktlige garanti aktiveres ikke.

4. Den kontraktlige garantis varighed

Når ovennævnte garanti aktiveres, har den en varighed på 1 eller 4 år, fra datoen for den lovbestemte garantiperiodes ophør. I denne henseende gælder datoen for det dokument, der ledsager anmodningen om garantiforlængelse ved registrering i henhold til art. 3.

Det er underforstået, at levering af varer til udskiftning af en defekt komponent/produkt i løbet af den kontraktlige garantiperiode ikke medfører suspension eller afbrydelse af den periode, der oprindeligt blev givet i henhold til det foregående afsnit. Derfor vil varigheden af den kontraktlige garanti på ingen måde blive forlænget eller fornyet som følge af udskiftning af komponenter eller produkter, og den resterende garantiperiode vil blive tildelt den komponent/det produkt, der leveres som erstatning.

5. Anmodning om udskiftning

For at den garanti, der henvises til i art. 2, skal gælde, skal køberen indberette den påståede produktionsfejl inden for og senest 30 dage efter, at selve fejlen blev opdaget, ved at kontakte en af ZCS's autoriserede forhandlere (se listen over autoriserede forhandlere på følgende link) og levere robotten i god, ren stand sammen med følgende dokumenter, ellers bortfalder garantien:

 • Originalt købsbevis af robotten hos det autoriserede center
 • Produktets serienummer
 • Beskrivelse af defekten
 • Bevis for vinteropbevaring

Eksistensen af defekten skal verificeres af ZCS eller af en person udpeget af ZCS; derfor er garantiens gyldighed i henhold til dette dokument underlagt forudgående analyse og efterfølgende godkendelse fra ZCS eller en person udpeget af ZCS.

6. Udelukkelsesgrunde, fortabelse og begrænsninger af garantien

Enhver fejlfunktion eller defekt vil ikke være dækket af den kontraktlige garanti i følgende tilfælde (autoriserede forhandlere og distributører er ansvarlige for og autoriseret af ZCS til at udføre de relevante kontroller):

 • anmeldelse af defekten efter den angivne frist eller under alle omstændigheder manglende overholdelse af de procedurer, der er fastlagt for indsendelse af en anmodning om udskiftning i henhold til artikel 3, ellers bortfalder garantien
 • robotten er købt efter udløbet af tre år fra dens fremstillingsdato (fremstillingsdatoen er angivet på mærkaten som angivet i art. 3)
 • robot købt hos en ikke-autoriseret ZCS-forhandler;
 • robotter, der bruges til sampling og/eller udstillinger
 • garantiperioden som defineret i art. 4 er allerede udløbet.
 • produktionsfejlen vedrører ikke-standardkomponenter (tilbehør), som er installeret på robotten. Som et ikke-udtømmende eksempel kan nævnes Amico-enheden og Connect-modulet (hvis det ikke leveres som standard).
 • fabrikationsfejlen vedrører batterierne
 • robotten eller komponenten er ændret helt eller delvist i forhold til produktspecifikationen
 • der er foretaget udskiftning af komponenter med uoriginale dele og under alle omstændigheder dele, der ikke er godkendt af ZCS (herunder klinger og installationsmateriale)
 • udskiftninger eller reparationsforsøg er blevet udført af teknikere, der ikke tilhører ZCS.
 • robotten er brugt forkert eller ukorrekt.
 • manglende overholdelse af reglerne og instruktionerne i brugervejledningen
 • funktionsfejl i forbindelse med forkert brug af enheder til interaktion med robotten (som et ikke-udtømmende eksempel kan nævnes Remote app)
 • defekter, der var let genkendelige, da robotten blev købt
 • funktionsfejl forbundet med forkert installation og under alle omstændigheder ikke i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat af ZCS
 • robot eller komponent beskadiget som følge af forkert opbevaring eller beskadige af distributøren eller køberen under opbevaring
 • defekt, der opstår under transport på grund af uegnet emballage
 • defekt eller fejlfunktion forårsaget af force majeure, f.eks. voldsomt vejr, lynnedslag, brand, overspænding, høj startstrøm, fjernelse af ledningsnet
 • vandskade (f.eks. på grund af brug af højtryksvandstråler til rengøring, nedsænkning af robotten, især efter kraftig regn i områder, hvor der dannes vandpytter)
 • skader som følge af tordenvejr, ild eller brand som følge af brug af robotten ved temperaturer uden for det tilladte område i henhold til den tekniske tabel i brugervejledningen
 • skader af udelukkende æstetisk karakter uden indflydelse på enhedens funktion
 • skader på grund af brug af aggressive kemikalier, der fremkalder korrosion af materialet
 • skader som følge af ulykker
 • tyveri eller hærværk på produktet eller nogen af dets komponenter
 • manglende muglighed for at verificere årsagen til produktets fejl eller defekt på grund af, at køberen ikke stiller komponenten til rådighed for teknisk analyse
 • virkninger af normal forringelse af forbrugsdele og slitage som følge af brugen af produktet
 • skader på grund af transport i uoriginal emballage
 • robotter, der sælges uden for importlandet (f.eks. gælder den kontraktlige garanti for en robot, der er importeret til Tyskland, kun på tysk territorium)

Uanset de fortabelsesgrunde, der allerede er fastsat heri, mister køberen retten til garantien, hvis:

 • vedkommende undlader at indberette defekter til sælgeren inden for 30 dage efter opdagelsen, medmindre andet er fastsat af parterne eller ved lov
 • vedkommende ikke hver 14. måned fra den købsdato, der er angivet på salgsdokumentet (se art. 3), fremlægger bevis for vinteropbevaring på et autoriseret center ved at registrere det på den dedikerede portal (Ambrogio Service app) (link)

Under alle omstændigheder skal køberen, selv i tilfælde hvor denne kontraktlige garanti er gældende, bære transportomkostningerne samt omkostningerne til arbejdskraft, der kræves for at udføre aktiviteterne i forbindelse med forebyggende analyse og udskiftning af det defekte produkt/komponent, herunder eventuelle inspektioner på installationsstedet.

Hvis det konstateres, at defekten eller fejlen ikke eksisterer eller ligger uden for den kontraktlige garantis anvendelsesområde, vil de udførte aktiviteter og leverede tjenester blive behørigt faktureret til køberen.

8. Ansvarsbegrænsning

Uanset eventuelle andre bestemmelser om det modsatte indeholdt heri, udelukker ZCS for sig selv og sine leverandører på ethvert niveau ethvert ansvar baseret på kontrakt, forsømmelighed (herunder uagtsomhed eller strengt ansvar) eller på anden måde for tabt tid, tabt fortjeneste eller særlige, indirekte, hændelige skader eller følgeskader af enhver art.

Købers retsmidler er eksklusive, og det samlede ansvar for ZCS og dets leverandører på ethvert niveau med hensyn til disse garantibetingelser eller handlinger i forbindelse hermed, såsom brugen af ethvert produkt, der ikke fungerer eller er defekt i henhold til disse garantibetingelser som følge af fabrikantens ansvar, kan ikke resultere i skader, der overstiger prisen på det produkt, den komponent eller den service, som et sådant ansvar vedrører.

De givne garantier er eksklusive og supplerer og/eller erstatter alle andre lovbestemte garantier, udtrykkelige eller underforståede. Medmindre det udtrykkeligt er angivet skriftligt i et dokument, der er godkendt af ZCS, er ZCS ikke underlagt nogen forpligtelse eller ansvar af nogen art undtagen som beskrevet ovenfor med hensyn til det solgte produkt eller de leverede tjenester.

9. Databeskyttelse.

Personoplysninger vedrørende indehaveren af det kontraktlige garantiforhold, som indsamles af ZCS i løbet af udarbejdelsen af ovennævnte kontrakt, skal behandles i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelsesforordning 679/2016. For yderligere oplysninger herom henvises til den relevante privatlivspolitik, som vi sender dig ved registrering af garantien.

10. Diverse bestemmelser - gældende lov og jurisdiktion.

Ingen anden person end en repræsentant, der er autoriseret af ZCS, må foretage nogen ændring, udvidelse eller tilføjelse til disse garantivilkår og -betingelser.

Hvis en bestemmelse i disse produktgarantivilkår og -betingelser erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol eller voldgiftskendelse, påvirker gyldigheden eller håndhævelsen af en sådan bestemmelse ikke de andre bestemmelser i disse produktgarantivilkår og -betingelser, som forbliver gældende og i fuld virkning.

Disse garantivilkår og -betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med italiensk lovgivning med undtagelse af italienske lovvalgsregler og De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb. Italien har eksklusiv jurisdiktion, og det eksklusive jurisdiktionssted er Arezzo, Italien.