Privacy policy

Vedrørende: Meddelelse i henhold til art. 13 i  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 - af 27.april 2016 (generel forordning om beskyttelse af personoplysninger)

Den pågældende lovgivning regulerer beskyttelsen af personoplysninger og pålægger dem, der udfører behandlinger af ovennævnte oplysninger en række forpligtelser. Blandt de forpligtelser, der skal overholdes, er forpligtelsen til at informere den registrerede.

Under henvisning til det ovenfor beskrevne, informeres du om, at det webstedet, du er på (i det følgende benævnt "webstedet"), ejes og administreres af Zucchetti Centro Sistemi SpA, der har hovedsæde i Terranuova Bracciolini (AR), Via lungarno nr. 305/A.

Da brugernes navigation på webstedet involverer behandling af personoplysninger, informerer vi dig hermed om de oplysninger, der kan henføres til dig, som bliver indsamlet, formålene og metoderne til behandling og generelt alt andet, der kan have din interesse i henhold til art. 13 og følgende i  forordning 2016/679/EU (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018 (i det følgende kaldet Forordning), og derfor

gøres du hermed opmærksom på:

1. Den registeransvarliges identitet og kontaktoplysninger

I overensstemmelse med Forordningen er den registeransvarlige (i det følgende kaldet "Registeransvarlig") den person, der individuelt eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen. I dette tilfælde er den registeransvarlige Zucchetti Centro Sistemi SpA med hovedsæde i Terranuova Bracciolini (AR) Via Lungarno nr. 305/A., Momsnr. 01262190513 og Skattekode 03225010481, Tlf. +39 05591971.
Den interesserede part kan kontakte Data Protection Officer på e-mailadressen: privacy@zcscompany.com

2. Formålet med behandlingen, som personoplysninger gennemgår og det juridiske grundlag for behandlingen

De kommunikerede personoplysninger, eller som du vil blive anmodet om, er nødvendige til følgende formål:

Generelle formål

a)give dig mulighed for at navigere på webstedets forskellige områder og optimere dine interaktioner med det

b) besvare dine fremsendte kommercielle eller tekniske supportforespørgsler og opbevare en database med de hyppigste spørgsmål, forslag og kommunikationer

c) indsamle dine kontaktoplysninger, oplyst gennem den relevante formular, for at kunne kontakte dig igen.

d)administrere andre aspekter af navigationen (se også afsnittet "cookie policy")

e)vælge, evaluere og søge efter personale til egen organisationsstruktur

f)støtte kommerciel og administrativ ledelse i forholdet til kunderne

g) opfylde eventuelle  forpligtelser og lovkrav

h) ikke-automatiseret kundegodkendelse

Det retslige grundlag, som berettiger behandlingen, er baseret på de gældende love og især på art. 6 i forordningen. Vi informerer dig om, at samtykke til behandling af personoplysninger er en uundværlig, men ikke obligatorisk forudsætning for behandlingen (artikel 6, stk. 1, litra A), men manglende samtykke kan faktisk forhindre dig fra at få adgang til tjenesterne, der tilbydes af webstedet.

Formålet med direkte markedsføring

Markedsføringsaktiviteter gennem fremsendelse af salgsfremmende- og reklamemateriale om produkter og tjenesteydelser via post, e-mail, telefon, fax, sms, newsletter og lignende. Vi informerer dig også om, at hvis du ønsker at stoppe med at modtage sådanne meddelelser, kan du sende en udtrykkelig anmodning ved hjælp af de kontakter, der findes i denne meddelelse. Vi specificerer især, at de nyhedsbreve og e-mails, du modtager, indeholder et specifikt link til at sende en direkte anmodning om udelukkelse fra den relative mailingliste.

Det retslige grundlag, som berettiger behandlingen, er baseret på de gældende love. Vi informerer især om, at dine personoplysninger kun kan behandles til de ovennævnte formål efter frivilligt, valgfrit og altid dit genkaldelige samtykke, undtagen i tilfælde som omtalt i art. 130, stk. 4 i lovdekret nr. 196 af 30. juni 2003

Formål med profilering

Til profileringsformål, dvs. til analyse af dine præferencer og interesser, herunder også automatisk, og til at foreslå tjenester, indhold, initiativer og personlige tilbud til dig (med almindelige breve, telefonopkald, e-mail-underretninger om applikationer og nyhedsbreve); efter frivilligt at have givet dit samtykke, er det under alle omstændigheder din ret, når som helst og uden omkostninger, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til dette formål ved hjælp af de kontakter, der findes i denne meddelelse.

Det retslige grundlag, som berettiger behandlingen, er baseret på de gældende love. Vi informerer især om, at dine personoplysninger kun kan behandles til de ovennævnte formål efter frivilligt, valgfrit og altid dit genkaldelige samtykke.

3. Personoplysningernes karakter

Dine personoplysninger behandles og vil blive brugt til de formål, der er angivet i kapitel 3. De indsamlede personoplysninger relaterer i det væsentlige til:

a) identifikationsdata for fysiske personer (personlige data, kontaktoplysninger, bankoplysninger osv.)

b) navigationsdata modtaget som et resultat af dine interaktioner med Web-appen (tekniske cookies), såsom brugergenkendelse, sprog og gemte sessioner. Det drejer sig om oplysninger, der ikke indsamlet for at blive forbundet med dig, men som på grund af deres natur gennem behandling og forening med tredjeparters oplysninger gør det muligt at identificere personen, som de henviser til. Denne kategori inkluderer data såsom klokkeslæt og dato for adgang, type, IP-adresser og placering af de enheder, du bruger til adgang, de forespørgsler, der er rettet til Web-appen, de svar, der leveres af Web-appen under brug Web-appen. Se venligst den relative cookiepolitik (cookie policy). Bemærk, at hvis du giver dit samtykke til brugen af cookies, behandles dine oplysninger også af tredjeparter i overensstemmelse med ovennævnte cookie policy og deres respektive privacy policy.

4. Datamodtagere eller datamodtagerkategorier

De pågældende data bliver ikke "formidlet", dvs. de bliver ikke videregivet til ikke-definerede emner uden din udtrykkelige tilladelse. De bliver imidlertid, af udelukkende organisatoriske årsager, videregivet til  emner, der er udpeget som databehandlere, det vil sige medarbejderne hos den dataansvarlige såvel som til tredjeparter såsom den dataansvarliges samarbejdspartnere og leverandører (f.eks. leverandører af tekniske, teknologiske tjenester, hostingtjenester, service- og vedligeholdelsescentre osv. samt kredit- og bankinstitutter) for præstationer relateret til de tjenester, der findes på webstedet og den dataansvarliges partnere (såsom distributører, forhandlere osv.), der udpeges som databehandlere i henhold til art. 28 i forordningen.

En detaljeret liste over emner og kategorier beskrevet ovenfor er tilgængelig hos undertegnede virksomhed.

5. Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller til en international organisation

Dine personoplysninger behandles hovedsageligt i Italien og under alle omstændigheder i stater, der tilhører Den Europæiske Union. Det kan dog være nødvendigt at overføre dem til lande uden for EU med henblik på opfyldelse af de anførte behandlingsformål. Eventuel overførsel af dine personoplysninger til andre lande finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 44 og ff. i forordningen.

6. Opbevaringsperiode for personoplysninger/kriterier anvendt til at bestemme denne periode

Behandlingen opbevares i det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at nå de formål, hvortil de blev indsamlet, indtil eventuel tilbagekaldelse af samtykke eller inden for de maksimumsfrister, der er tilladt ved lov, hvor fortsættelse af behandlingen er nødvendig for at opfylde juridiske forpligtelser eller for at efterleve pålæg fra offentlige myndigheder og/eller tilsynsorganer. Efter denne frist destrueres eller anonymiseres oplysningerne.

7. Rettigheder, der kan udøves

Det præciseres og mindes om, at du ud over at kunne indgive en klage til tilsynsmyndigheden kan udøve en række rettigheder, der er fastsat i gældende lovgivning, som sammenfattende er beskrevet i det følgende: art 15 - den registreredes ret til indsigt; art. 16 - ret til berigtigelse; art. 17 - ret til sletning af oplysninger ("ret til at blive glemt"); art. 18 - ret til begrænset behandling; art. 20 - ret til dataportabilitet; art. 21 - ret til at gøre indsigelse; art. 22 - ret til ikke at blive underlagt nogen automatiseret beslutningsprocedure, herunder profilering.

Ovennævnte rettigheder kan udøves ved at sende en e-mail til privacy@zcscompany.com samt en e-mail eller en PEC til adresserne, omtalt i det foregående kapitel 1.

Til dette formål informerer vi dig om, at du kan bruge formularen, der findes på følgende link: formular til udøvelse af rettigheder vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

8. Tilvejebringelsens ikke-obligatoriske art

Tilvejebringelse af personoplysninger er ikke obligatorisk ved lov. Det er dog let at forstå, at tilvejebringelse af samme er uundværlig for at udføre de behandlinger, der er nævnt i kapitel 3, og derfor kan afvisning af at give personoplysninger faktisk gøre det umuligt at levere de tjenester, der findes på dette websted.

9. Copyright

Webstedet ejes af Zucchetti Centro Sistemi SpA og administreres af samme; grafikken, billederne og teksterne på webstedet er underlagt copyright med alle rettigheder forbeholdt. Eftersom webstedet består af "intellektuelle værker af kreativ karakter ...", er det genstand for ophavsret (art. 2575 i civillovbogen) og tilhører som sådan forfatteren eller den, der har købt rettighederne, derfor er det tilladt at downloade eller udskrive kopier af de enkelte sider eller sektioner af webstedet forudsat, at copyright eller andre noter vedrørende ejendomsforbehold ikke fjernes. Download eller enhver kopi fra webstedet medfører ikke overførsel af ejerskabsrettigheder til software eller materiale. Offentliggørelse, reproduktion (delvis eller hel), transmission (elektronisk eller på anden måde), ændring og hypertekstlinks af disse dokumenter på andre websteder til reklame eller kommercielle formål fra webstedet uden forudgående skriftligt samtykke fra Zucchetti Centro Sistemi SpA er forbudt. Overtrædelse af disse regler medfører sanktioner, også strafferetslige.

10. Ansvarsfraskrivelse

Zucchetti Centro Sistemi SpA påtager sig intet juridisk ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af oplysninger, apparater, produkter eller processer, der er erklæret på webstedet, eller andet materiale, der kan tilgås gennem det, da sådanne oplysninger er underlagt løbende ændringer på grund af den konstante teknologiske udvikling af vores produkter og tjenester. Zucchetti Centro Sistemi SpA er derfor ikke ansvarlig for nogen særlige hændelser, ulykkeshændelser, indirekte hændelser eller andre følgeskader eller disciplinær skade eller tab af fortjeneste, indtægter, data eller anden form for skade, der skyldes brug af webstedet eller websteder forbundet med det, og det er heller ikke ansvarligt for skader af nogen art, der stammer fra at have henholdt sig til oplysningerne på webstedet, da de kun har en illustrativ funktion. Zucchetti Centro Sistemi SpA opfordrer dig derfor til at kontrollere oplysningerne ved at kontakte vores kontorer direkte og rapportere mulige uoverensstemmelser eller problemer.

Zucchetti Centro Sistemi SpA forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer på webstedet og andre medier når som helst og uden varsel.