Tavagarantii

Zucchetti Centro Sistemi SpA (edaspidi ZCS) annab Ambrogio kaubamärgiga robotite ostjatele (edaspidi „Ostja” või „Ostjad”) tasuta lepingulise garantii, mis integreerib müüja seadusega ette nähtud garantiikohustused käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel ja piirides.

2. Tavagarantii objekt

Tavagarantii hõlmab nõuetele vastavate komponentide ja/või toodete tarnimist defektse komponendi/toote asemele, et leitud defekti saaks kõrvaldada järgmistel juhtudel:

 • Mittekuluvate plastkomponentide tootmisdefektid;
 • Elektrooniliste komponentide tootmisdefektid, ilma ostjale koos tootega tarnitud garantiivoldikus või kasutusjuhendis toodud erandeid piiramata.
 • Lõike-, veo- ja roolimootorite tootmisvead:
  • 5000 töötunni jooksul 2+4 aasta pikkuse pikendamise korral
  • 3000 töötunni jooksul 2+1 aasta pikkuse pikendamise korral

Eelnimetatud garantii ei sisalda: a) kulusid, mis on seotud tööjõuga, keda on vaja ennetavate analüüside läbiviimiseks, komponentide väljavahetamiseks ning muuks tegevuseks, mille eesmärk on tuvastatud defekti kõrvaldamine, mida teostab kas ZCS või selle poolt määratud isikud; b) garantiikorras tarnitud materjali transpordikulusid. Need kulud jäävad seega Ostja kanda.

Käesoleva garantii alusel tarnitavad asenduskomponendid ja/või -tooted võivad olla kas uued või samaväärsed (ümbertöödeldud või eelnevalt remonditud).

Asendamise tulemusena läheb asenduskomponent ja/või toode Ostja omandisse ning defektiga toode ja/või komponent läheb ZCS omandisse. Seejärel on ZCS-il õigus hoolitseda tagastatud defektse materjali regenereerimise või kõrvaldamise eest.

3. Tavagarantii toimimistingimused:

Garantii kehtib ainult robotitele, mis täidavad mõlemad järgmised tingimused:

 • toodetud alates novembrist 2022 (tootmiskuupäev on toodud etiketil, vt näidet)
 • paigaldatud alates 1. jaanuarist 2024.

Selleks, et saada kasu 2. artiklis määratletud tavagarantiist, peab klient registreerima toote, täites vastava vormi lingi kaudu hiljemalt 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast, lisades kõnealuse kauba ostudokumentide koopiad. Juhul, kui Ostja end ülaltoodud tähtajaks ei registreeri või ei saa esitada ostudokumente, rakenduvad lepingutingimustele mittevastavuse tõttu müüja õigusgarantii seadusega kehtestatud tingimused ning käesolev tavagarantii ei aktiveeru.

4. Tavagarantii kestus

Kui eelnimetatud garantii aktiveerub, on selle kehtivusaeg1 või 4 aastat, alates õigusliku garantiiaja lõppkuupäevast. Sellega seoses on ülimuslik 3. lõikes kirjeldatud registreerumise käigus tehtavale garantii pikendamistaotlusele lisatud dokumendi kuupäev.

Meeles tuleb pidada, et kauba tarnimine defektse komponendi/toote asendamiseks tavagarantii kehtivusajal ei too kaasa eelmise lõike kohaselt algselt antud garantiitähtaja tühistamist ega katkemist. Seetõttu ei pikendata ega uuendata tavagarantii kestust mingil viisil pärast komponentide või toodete väljavahetamist ning asenduseks tarnitud komponendile/tootele hakkab kehtima allesjäänud garantiiaeg.

5. Asendamistaotlus

Selleks, et kehtima hakkaks 2. lõikes mainitud garantii, peab ostja teatama väidetavast tootmisdefektist hiljemalt 30 päeva jooksul pärast defekti avastamist (vastasel juhul garantiid ei rakendata), võttes ühendust mõne ZCS-i volitatud edasimüüjaga (vt volitatud edasimüüjate nimekirja lingil) ning andma roboti üle puhtana ja koos järgmiste dokumentidega:

 • Tõend roboti originaalostu kohta volitatud keskusest
 • Tootja seerianumber
 • Defekti kirjeldus
 • Talvise ladustamise tõend

Defekti olemasolu peab kontrollima ZCS või selle poolt määratud isik; seetõttu sõltub garantii tegelik kehtivus vastavalt käesolevale dokumendile ja selle eesmärkidel ZCS-i või tema poolt määratud isiku ennetavast analüüsist ja loa andmisest selle põhjal.

6. Garantii välistamise, kaotamise ja piirangute põhjused

Tavagarantii ei kata rikkeid ega defekte järgmistel juhtudel (volitatud jaemüüjad ja edasimüüjad on vastutavad ja ZCS-i poolt kohustatud vastavaid kontrolle läbi viima):

 • defektist teatamine pärast selleks ette nähtud tähtaega või mistahes moel 3. lõikes kehtestatud asendamistaotluse esitamise korra mittejärgimine;
 • roboti ost on toimunud rohkem kui kolm aastat pärast selle tootmiskuupäeva (tootmiskuupäev on märgitud sildile vastavalt 3. lõikele)
 • robot on ostetud ZCS-i volituseta edasimüüjalt (vt linki)
 • robotit on kasutatud proovide tegemiseks ja/või näitustel
 • 4. lõikes sätestatud garantiiaeg on juba aegunud.
 • tootmisdefekt puudutab robotile paigaldatud seeriaväliseid komponente (tarvikuid). Näiteks (ammendavusele pretendeerimata) võib tuua seadme Amico ja mooduli Connect (kui see pole standardvarustuses).
 • tootmisviga puudutab patareisid;
 • robotit või komponenti on toote spetsifikatsioonidega võrreldes täielikult või osaliselt muudetud;
 • komponendid on asendatud mitteoriginaalosade või osadega, millel pole ZCS-i heakskiitu (sh terad ja paigaldusmaterjal);
 • asendus- või remonditöid on proovinud teha muud, kui ZCS-i tehnikud.
 • robotit on kasutatud valesti või sobimatult.
 • ei ole järgitud kasutusjuhendis toodud sätteid ja juhiseid;
 • rikked, mis on seotud robotiga suhtlemiseks mõeldud seadmete ebaõige kasutamisega (näiteks, kuid mitte ainult, Remote app);
 • roboti ostmisel kergesti äratuntavad defektid;
 • rikked, mis on seotud ebaõige ja ZCS-i sätestatud protseduuridele mittevastava paigaldamisega;
 • robot või komponent on vigastatud ebaõige ladustamise tõttu või kahjustatud turustaja või ostja poolt ladustamise ajal;
 • defekt tekkis transpordi käigus sobimatu pakendi tõttu;
 • defektid või talitlushäired, mis on tekkinud vääramatu jõu, nagu näiteks ägeda ilma, äikese, tulekahju, liigpinge, suure sisselülitusvoolu ja juhtmestiku eemaldamise tõttu;
 • veekahjustused (näiteks puhastamisel kõrgsurvega veejoa kasutamise tõttu, roboti vette sattumise tõttu, eriti pärast tugevat vihma aladel, kuhu vett koguneb);
 • kahju, mis on põhjustatud tormist, tulekahjust või süttimisest, mis tuleneb roboti kasutamisest väljaspool kasutusjuhendi tehnilises tabelis lubatud temperatuurivahemikku;
 • eranditult esteetilist laadi kahjustused, mis ei mõjuta seadme funktsionaalsust;
 • kahju, mis on tingitud agressiivsete keemiliste toodete kasutamisest, mis põhjustavad materjali korrosiooni;
 • õnnetustest tingitud kahju;
 • toote või selle mistahes komponendi vargus või vandalism;
 • toote rikke või defekti põhjust on võimatu kindlaks teha, kuna komponenti ei saa kontrollida, sest Ostja pole seda tehniliseks analüüsiks kättesaadavaks teinud;
 • toote kasutamisest tingitud kuluvate ja kuluosade normaalse halvenemise tagajärjed;
 • kahjustused, mis on tekkinud mitteoriginaalse pakendiga transpordist;
 • väljaspool impordiriiki müüdavad robotid (näiteks Saksamaale imporditud robotile võib tavagarantii kehtida ainult Saksamaa territooriumil)

Ilma et see piiraks käesolevas dokumendis juba sätestatud garantii katkemispõhjuseid, kaotab Ostja õiguse garantiile ka järgneva korral:

 • ta ei teata müüjale puudustest 30 päeva jooksul pärast nende avastamist, v.a. juhul kui pooled või seadus ei ole teisiti sätestanud
 • ta ei võta alates müüki tõendavas dokumendis märgitud ostukuupäevast (vt 3. lõiget) iga 14 kuu järel portaalis (rakenduses Ambrogio Service) registreerudes meetmeid talviseks ladustamiseks selleks volitatud keskuses (link)

Igal juhul vastutab Ostja, isegi juhtudel, mil kehtib käesolev tavagarantii, transpordikulude ning ka defektse toote/komponendi ennetusanalüüsi ja asendamise teostamiseks vajaliku tööjõukulu eest, sh kõik võimalikud paigalduskohal tehtavad kontrollimised.

Kui tehakse kindlaks, et viga või defekti pole olemas või see ei kuulu tavagarantii alla, esitatakse Ostjale teostatud tegevuste ja osutatud teenuste eest tavapäraselt arve.

8. Vastutuse piirangud

Erandina mistahes siin sisalduvast vastupidisest sättest välistab ZCS nii enese kui ka oma mistahes tasandi tarnijate igasuguse vastutuse, mis põhineb lepingul, süül (sh hooletus või ranges mõttes vastutus) või muul põhjusel kas kaotatud aja, saamata jäänud kasumi või eriliste, kaudsete, juhuslike või tulenevate mistahes kahjude eest.

Ostja õiguskaitsevahendid on ainuõiguslikud ning ZCS-i ja selle mistahes tasemel tarnijate üldine vastutus seoses käesolevate garantiitingimuste või nendega seotud toimingutega, näiteks käesolevatele garantiitingimustele vastavalt mittetöötava või defektse toote kasutamisega, mis on määratud tootja vastutusega, ei saa määrata hüvitist, mis on suurem kui toote, komponendi või teenuse hind, millele selline vastutus viitab.

Pakutavad garantiid on eksklusiivsed ja integreerivad ja/või asendavad kõik muud otsesed või kaudsed õiguslikud garantiid. Kui ZCS-i poolt heaks kiidetud dokumendis ei ole sõnaselgelt kirjalikult muud sätestatud, ei kehti viimasele muid kohustusi ega vastutust, kui ainult see, mis on müüdud toote või osutatavate teenuste kohta eelpool toodud.

9. Andmekaitse.

Tavagarantiisuhte omanikule viitavaid isikuandmeid, mida ZCS kogub eelnimetatud lepingu täitmise raames, töödeldakse vastavalt Euroopa andmekaitsemäärusele 679/2016. Vaadake teema kohta lisateabe saamiseks konkreetset privaatsuspoliitikat, mille saadame teile garantii registreerimisel.

10. Mitmesugused sätted – kohaldatav seadus ja kohtualluvus.

Käesolevaid garantiitingimusi ei tohi muuta, pikendada ega täiendada ükski teine ​​isik peale ZCS-i volitatud esindaja.

Kui kohus või vahekohtu otsus tunnistab käesolevate tootegarantii tingimuste mõne sätte kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta selle sätte kehtivus ega jõustatavus käesolevate tootetingimuste muid sätteid, mis jäävad kehtima täielikult ja täies ulatuses.

Käesolevaid garantiitingimusi reguleeritaks ja tõlgendatakse Itaalia seaduste alusel ja nende kohaldamisel, välja arvatud Itaalia sätted kollisiooninormide kohta ja ÜRO konventsioon rahvusvaheliste kaupade müügilepingute kohta. Ainujurisdiktsioon on Itaalia ja ainupädev kohus on Arezzo, Itaalia.