Privacy policy

Teema: Teabeleht vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu 2016. a. 27. aprilli määruse (U.E) 2016/679  (isikuandmete kaitse üldmääruse) artiklile 13

Kõnealune määrus reguleerib isikuandmete kaitset ja kehtestab eespool nimetatud andmete töötlejatele mitmeid kohustusi. Kohustuste hulgas, millest tuleb kinni pidada, on isiku teavitamine, kellele andmed viitavad.

Eeltoodut arvesse võttes teatame teile, et veebisaidi, millel viibite (edaspidi „sait”), omanik ja haldaja on Zucchetti Centro Sistemi SpA, asukohaga Terranuova Bracciolini (AR), Via lungarno n. 305/A.

Kuna kasutajate navigeerimine saidil hõlmab isikuandmete töötlemist, teavitame teid käesolevaga teile viitavatest kogutavatest andmetest, töötlemise eesmärkidest ja meetoditest ning üldiselt kõigest muust, mis on teie huvides sätestatud 2018. a. 25. mail jõustunud määruse 2016/679/EL (GDPR) (edaspidi „määruse”) artiklis 13, ning

teatame teile järgnevast:

1. Vastutava töötleja isik ja kontaktandmed

Määruse kohaselt on andmetöötluse eest vastutav osapool (edaspidi „vastutav töötleja”) see, kes kehtestab individuaalselt või teistega koos töötlemise eesmärgid ja vahendid. Sel juhul on vastutav töötleja Zucchetti Centro Sistemi SpA, mis asub aadressil Terranuova Bracciolini (AR) Via Lungarno n. 305 / A. (käibemaksukohustuslase number 01262190513 ja fiskaalkood 03225010481, tel. +3905591971.
Huvitatud isikud saavad andmekaitseametnikuga ühendust võtta e-posti aadressil:  privacy@zcscompany.com

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja töötlemise õiguslik alus

Edastatud või teilt küsitavad isikuandmed on vajalikud järgmistel eesmärkidel:

Üldised eesmärgid

a)saidi erinevate jaotiste sirvimise ja sellega suhtlemise optimeerimise võimaldamine;

b)teie saadetud tehnoabi või ärilist laadi küsimustele vastamine ja andmebaasi pidamine kõige sagedasemate küsimuste, ettepanekute ja teatiste kohta;

c)teie kontaktandmete kogumine vastava vormi abil, et saaksime teiega uuesti ühendust võtta.

d)navigeerimise täiendavate aspektide haldamine (vt ka lõiget „Küpsiseeskirjad”);

e)personali valimine, hindamine ja otsimine meie organisatsioonilise struktuuri jaoks;

f) haldus- ja ärijuhtimise toetamine suhetes klientidega;

g)mistahes juriidiliste kohustuste täitmine ja seaduste järgimine;

h)kliendi automatiseerimata kvalifitseerimine;

Töötlemist õigustava õigusliku aluse määravad kehtivad Seadused ja eriti Määruse art. 6. Teatame teile, et mistahes juhul, kui nõusolek isikuandmete töötlemisega on vältimatu (artikli 6 lõike 1 punkt A), ei ole see sel eesmärgil kohustuslik, kuid selle esitamata jätmine võib takistada teie juurdepääsu saidi pakutavatele teenustele.

Otseturunduse eesmärgid

Turundustegevus, toodete või teenustega seotud reklaami- ja reklaamimaterjalide saatmine, e-posti, telefoni, faksi, SMS-i, uudiskirja vms kaudu. Samuti teavitame teile, et kui soovite lõpetada taoliste teadete saamise, võite esitada selgesõnalise taotluse, kasutades käesoleval teabelehel toodud kontakte. Eelkõige täpsustame, et saadetavad infolehed ja e-kirjad sisaldavad konkreetseid linke, millega saate saata otse taotluse vastavast meililistist väljajätmise kohta.

Töötlemist õigustava õigusliku aluse määravad kehtivad Seadused. Eelkõige teavitame teid sellest, et teie isikuandmeid võib eelnimetatud eesmärkidel töödelda ainult teie antud vaba, valikulise ja alati tühistatava nõusolekuga, välja arvatud hüpotees, millele viitab 2003. a. 30. juuni seadusandlik dekreedi art. 130 lõige 4.

Profiliseerimise eesmärgid

Profileerimine, st teie eelistuste ja huvide isegi automaatne analüüsimine ning teile teenuste, sisu, algatuste ja isikupärastatud pakkumiste saatmine (kirjade, telefonikõnede, e-kirjade, rakenduste teel saadetavate teadete ja uudiskirjadega); pärast vabatahtliku nõusoleku andmist on teil igal juhul õigus teha igal ajal ja vabalt vastuväiteid oma andmete töötlemisele selleks eesmärgiks, kasutades käesoleval infolehel toodud kontakte.

Töötlemist õigustava õigusliku aluse määravad kehtivad Seadused. Eelkõige teavitame teid sellest, et teie isikuandmeid võib eelnimetatud eesmärkidel töödelda ainult teie antud vaba, valikulise ja alati tühistatava nõusolekuga.

3. Isikuandmete laad

Teie isikuandmeid töödeldakse ja neid kasutatakse 3. peatükis nimetatud eesmärkidel. Kogutud isikuandmed on sisuliselt:

a)  füüsiliste isikute isikuandmed (isikuandmed, kontaktandmed, pangaandmed jms);

b) Veebirakendusega suhtlemise tulemusel saadud navigeerimisandmed (tehnilised küpsised) nagu kasutajate tuvastamine, keel ja seansside salvestamine. See on teave, mida ei koguta teiega seostamiseks, kuid mis oma olemuselt võivad kolmandate isikute valduses olevate andmetega töötlemise ja seotuse kaudu võimaldada tuvastada isikut, kellele need viitavad. See kategooria sisaldab andmeid nagu juurdepääsude aeg ja kuupäev, tüüp, IP-aadressid ja juurdepääsuks kasutatud seadmete asukoht, veebirakendusele adresseeritud päringud, veebirakenduse vastused selle kasutamise ajal. Palun vaadake vastavaid küpsiseeskirju (cookie policy). Pange tähele, et kui nõustute küpsiste kasutamisega, töötlevad teie andmeid ka kolmandad osapooled vastavalt ülalmainitud  küpsisepoliitikale (cookie policy) ja vastavatele  privaatsuseeskirjadele (privacy policy).

4. Isikuandmete saajad või saajate kategooriad

Kõnealuseid andmeid ei „levitata”, st neid ei avaldata määramata subjektidele ilma teie selgesõnalise loata. Erandlikel organisatsioonilistel põhjustel tehakse need teatavaks andmetöötlejaks määratud subjektidele, st vastutava töötleja töötajatele, samuti kolmandatele osapooltele nagu näiteks vastutava töötleja koostööpartneritele ja tarnijatele (nt tehniliste ja tehnoloogiliste,  hostimisteenuste, abi- ja hooldusteenuste jms pakkujatele ning krediidi- ja pangandusasutustele) teenuste pakkumiseks saidil ja vastutava töötleja partnerite (nt levitajatele, edasimüüjatele vms) teenuste jaoks, kes määratakse andmetöötlejateks vastavalt Määruse artiklile 28.

Ülalkirjeldatud osapoolte ja kategooriate üksikasjaliku loendi saab taotleda alla kirjutanud ettevõttelt.

5. Isikuandmete edastamine kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile

Teie andmeid töödeldakse peamiselt Itaalias ning igal juhul ainult Euroopa Liitu kuuluvates riikides. Kirjeldatud töötlemise eesmärgil võib siiski osutuda vajalikuks edastamine ELi mittekuuluvatesse riikidesse. Teie andmete edastamine riikidesse toimub vastavalt Määruse art. 44 ja järgmiste sätetele.

6. Isikuandmete säilitamise aeg / selle perioodi määramiseks kasutatavad kriteeriumid

Töölemine toimub ainult ajal, mis on tingimata vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmed on kogutud, kuni võimaliku nõusoleku tühistamiseni või seadusega lubatud maksimaalse aja jooksul, või kui töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste või ametiasutuste ja/või järelevalveorganite korralduste täitmiseks. Pärast seda tähtaega andmed hävitatakse või muudetakse anonüümseks.

7. Juriidiliselt rakendatavad õigused

Juhime tähelepanu sellele, et lisaks järelevalveametile kaebuse esitamisele saate kasutada ka mitmeid õigusaktides ette nähtud õigusi, millest on kokkuvõtlikult teatatud siin: art. 15 - Andmesubjekti õigus tutvuda andmetega; art. 16 - Andmete parandamisõigus; art. 17 - Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud”); art. 18 - Õigus töötlemise piiramisele; art. 20 - Õigus andmete ülekantavusele; art. 21 - Vaidlustamisõigus; art. 22 - Õigus mitte alluda automatiseeritud otsuste tegemisele, sh profileerimisele.

Eelnimetatud õigusi saab rakendada e-kirja saatmisega aadressile privacy@zcscompany.com või eelpool 1. peatükis toodud e-posti või sertifitseeritud e-posti (PEC) aadressile.

Teatame teile, et saate sel eesmärgil kasutada järgmisel lingil olevat vormi: vorm isikuandmete kaitsega seotud õiguste rakendamiseks.

8. Sätte mittekohustuslik olemus

Isikuandmete esitamine pole seadusega kohustuslik. Kuid nagu on hõlpsasti mõistetav, on nende esitamine hädavajalik peatükis 3 mainitud töötlusteks ning seetõttu võib isikuandmete esitamisest keeldumine muuta kõnealloleval saidil pakutavate teenuste osutamise võimatuks.

9. Autoriõigus

Sait on Zucchetti Centro Sistemi SpA omandis ja hallatud; saidi graafika, pildid ja tekstid on autoriõigusega kaitstud ja kõik õigused on reserveeritud. Veebisait, mis kujutab endast „loomingulise intellektuaalse teosena...” autoriõiguse objekti (artikkel 2575 c.c.) ja kuulub sellisena autorile või õigused ära ostnud osapoolele, mistõttu on lubatud alla laadida või printida saidi üksikuid lehti või jaotisi vaid tingimusel, et reserveeritud varaga seotud autoriõigusi ega muid märkusi ei eemaldata. Saidi allalaadimine või mistahes kopeerimine ei tähenda tarkvara ega materjali omandiõiguste üleandmist. Nende dokumentide avaldamine, paljundamine (osaline või täielik), edastamine (elektrooniliste või muude vahendite abil), muutmine ja saidi hüpertekstilingid muudel avalikel või ärilistel eesmärkidel tegutsevatel saitidel ilma Zucchetti Centro Sistemi SpA. eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Nende reeglite rikkumine toob kaasa karistusi.

10. Vastutusest loobumine

Zucchetti Centro Sistemi SpA ei võta juriidilist vastutust saidil toodud mistahes teabe, seadme, toote, protsessi ega muu selle kaudu juurdepääsetava materjali täpsuse, täielikkuse ega kasulikkuse eest, kuna taolist teavet muudetakse meie toodete ja teenuste tehnoloogilise arengu tõttu pidevalt. Zucchetti Centro Sistemi SpA ei vastuta seetõttu mistahes erilise, juhusliku, kaudse ega muul viisil tekkinud kaudse ega distsiplinaarkahju eest, ega kasumi, tulude või andmete kaotamise ega mistahes muu kahju eest, mis tuleneb Saidi mistahes kasutamisest või sellega ühendatud saitidest, samuti ei vastuta see mis tahes kahjude eest, mis tulenevad sellest, et tuginesite saidil sisalduvale teabele, kuna selle funktsioon on vaid illustreeriv. Seetõttu palub Zucchetti Centro Sistemi SpA teid teavet kontrollida, pöördudes otse meie kontorite poole ja teatades võimalikest vastuoludest või probleemidest.

Zucchetti Centro Sistemi SpA jätab endale õiguse teha saidil ja muus meedias muudatusi või värskendusi igal ajal ja ette teatamata.