Kaupallinen takuu

Zucchetti Centro Sistemi SpA (jäljempänä ZCS) myöntää Ambrogio-merkkisen robotin ostajalle (jäljempänä “Ostaja” “Ostajat”) ilmaiseksi sopimuspohjaisen takuun, joka täydentää lakiperusteisen myyjän takuun velvollisuuksia oheisen asiakirjan ehtojen ja rajoitusten puitteissa.

2. Kaupallisen takuun aihe

Kaupallinen takuu sisältää virheettömän komponentin ja/ tuotteen toimittamisen vialliseksi havaitun komponentin/tuotteen sijalle, jotta havaittu vika voidaan korjata seuraavissa tapauksissa:

 • sellaisten muovikomponenttien tuotantoviat, jotka eivät altistu kulumiselle
 • elektronisten komponenttien tuotantoviat, lukuun ottamatta tuotteen mukana ostajalle luovutetussa takuukirjassa tai käyttöoppaassa mainittuja takuun ulkopuolelle jääviä tilanteita
 • leikkuu-, veto- ja ohjausmoottorien tuotantoviat
  • 5 000 käyttötunnin sisällä, jos kyseessä on takuun laajennus 2+4 vuoteen
  • 3 000 käyttötunnin sisällä, jos kyseessä on takuun laajennus 2+1 vuoteen

Mainittu takuu ei sisällä seuraavia: a) ennaltaehkäisevien tarkastustoimenpiteiden, komponenttien vaihtamisen tai minkään muun havaitun vian poistamiseen tähtäävien ZCS:n tai sen valtuuttamien toimenpiteiden työvoimakustannuksia; b) takuunalaisen materiaalin kuljetuskustannuksia. Nämä kustannukset jäävät siis ostajan maksettaviksi.

Tämän takuun toteuttamiseksi toimitetut komponentit ja/tai tuotteet voivat olla uusia tai vastaavia (tehdaskunnostettuja tai aiemmin korjattuja).

Vaihdon seurauksena vaihdossa saadusta komponentista ja/tai tuotteesta tulee ostajan omaisuutta ja viallisesta tuotteesta ja/tai komponentista tulee ZCS:n omaisuutta. ZCS:lla on siis oikeus tehdaskunnostaa tai hävittää palautettu viallinen materiaali.

3. Kaupallisen takuun käyttöehdot:

Takuu koskee yksinomaan robotteja, joiden kohdalta toteutuvat samanaikaisesti seuraavat seikat:

 • ne on tuotettu marraskuusta 2022 lähtien (tuotantopäivämäärä on ilmoitettu kilvessä, katso esimerkki)
 • asennettu 1. tammikuuta 2024 jälkeen.

Jotta asiakas pystyisi hyödyntämään kaupallista takuuta pykälässä 2 ilmoitetulla tavalla, hänen on ehdottomasti rekisteröitävä tuote täyttämällä kyseinen lomake seuraavasta linkistä 30 päivän kuluessa ostopäivästä sekä liitettävä kyseisen hyödykkeen ostoasiakirjojen kopio. Jos asiakas ei suorita rekisteröintiä yllä ilmoitetulla tavalla tai ei pysty esittämään ostoasiakirjaa, sovelletaan lakiin perustuvia takuuehtoja myyjän velvollisuuksiin kuuluvan takuun osalta tuotteen virheellisyyttä koskien, eikä oheinen kaupallinen takuu aktivoidu.

4. Kaupallisen takuun kesto

Kun mainittu takuu on aktivoitu, sen kesto on 1 tai 4 vuotta, lähtien lakiin perustuvan takuun päättymispäivästä. Tältä osin on voimassa takuun laajennuspyyntöön pykälässä 3 ilmoitetun rekisteröinnin mukaisesti liitetyn asiakirjan päiväys.

Viallisen komponentin/tuotteen sijalle toimitettujen hyödykkeiden toimittaminen kaupallisen takuun voimassaoloaikana ei aiheuta edellisen kappaleen mukaisesti annetun alkuperäisen voimassaoloajan keskeytystä tai katkeamista. Kaupallisen takuun kestoa ei voida siis mitenkään jatkaa tai pidentää vaihdettujen komponenttien tai tuotteiden vaihtamisten jälkeen ja jäljellä oleva takuuaika annetaan vaihdossa toimitetulle komponentille/tuotteelle.

5. Vaihtopyyntö

Pykälän 2 mukaisen takuuoikeuden käyttämistä varten ostajan on takuun raukeamisen uhalla ilmoitettava oletettu valmistusvika 30 vuorokauden sisällä vian havaitsemisesta ottamalla yhteyttä ZCS:n valtuuttamaan jälleenmyyjään (ks. valtuutettujen jälleenmyyjien luettelo linkistä) luovuttamalla hyvin puhdistettu robotti, seuraavien asiakirjojen kanssa:

 • todiste robotin ostamisesta alun perin valtuutetusta huoltoliikkeestä
 • tuotteen sarjanumero
 • vian kuvaus
 • todiste suoritetusta talvisäilytyksestä

ZCS:n tai sen valtuuttaman tahon on varmistettava vian olemassaolo; tästä syystä oheisen asiakirjan aiheena olevan takuun ja sen vaikutusten todellinen käytettävyys riippuu ennalta suoritetusta tarkastuksesta ja sitä seuraavasta ZCS:n tai sen valtuuttaman tahon antamasta valtuutuksesta.

6. Takuun poissulkemisen ja raukeamisen syyt sekä takuun rajoitukset

Kaupallinen takuu ei kata toimintahäiriöitä eikä vikoja seuraavissa tapauksissa (valtuutettujen jälleenmyyjien ja jakeluliikkeiden vastuulla on suorittaa vastaavat tarkastukset, joihin niillä on ZCS:n valtuutus):

 • viasta ilmoittaminen on tapahtunut raukeamisen uhalla ilmoitetun ajan jälkeen tai vaihtopyyntö on tehty asiasta pykälässä 3 määrätystä tavasta poiketen;
 • robotti on hankittu sen jälkeen kun sen valmistuksesta on kulunut yli kolme vuotta (kuten pykälässä 3 on ilmoitettu, tuotantopäivämäärä on ilmoitettu kilvessä)
 • robotti on hankittu muulta kuin ZCS:n valtuuttamalta jälleenmyyjältä (ks. linkki)
 • robottia on käytetty esittelyihin ja/tai näyttelyihin
 • pykälän 4 mukainen takuuaika on jo päättynyt.
 • tuotantovika koskee robottiin asennettuja komponentteja (lisävarusteita), jotka eivät kuulu vakiovarustukseen. Esimerkiksi, mutta ei niihin rajoittuen, tällä tarkoitetaan Amico-laitetta ja Connect-moduulia (jos eivät kuulu vakiovarustukseen).
 • akkuja koskevat tuotantoviat
 • robotin tai sen komponenttien ominaisuuksia on muokattu kokonaan tai osittain
 • komponentteja on vaihdettu ei-alkuperäisiin osiin tai osiin, joilla ei ole ZCS:n hyväksyntää (mukaan lukien terän ja asennuksen toteuttamiseen tarkoitetut materiaalit);
 • muut kuin ZCS:n valtuuttamat teknikot ovat suorittaneet osien vaihtoja tai korjausyrityksiä.
 • robottia on käytetty virheellisesti tai sopimattomasti.
 • käyttöoppaan määräyksiä ja ohjeita on laiminlyöty
 • robotin kanssa interaktiivisesti toimivien laitteiden väärinkäytöstä johtuvat toimintaviat (esimerkiksi, mutta ei niihin rajoittuen etäsovellus);
 • viat, jotka olivat helposti tunnistettavissa robotin hankinnan yhteydessä
 • virheelliseen tai joka tapauksessa ZCS:n toimittamien menettelyjen vastaiseen asennukseen liittyvät viat;
 • robotti tai komponentti on vaurioitunut virheellisen varastoinnin vuoksi tai jälleenmyyjän tai ostajan tiloissa suoritetun varastoinnin aikana;
 • kuljetuksen aikana tapahtunut vika sopimattoman pakkauksen vuoksi;
 • viat tai toimintahäiriöt, jotka on aiheuttanut ylivoimainen este, kuten esimerkiksi voimakkaat sääolosuhteet, salamat, tuli, ylijännitteet, korkea laskettu lähtövirta, kaapelien irtoaminen;
 • veden aiheuttama vahingoittuminen (esimerkiksi johtuen puhdistukseen käytetystä korkeapaineisesta vesisuihkusta, robotin uppoaminen veteen voimakkaiden sateiden vaikutuksesta alueilla, joihin vesi kerääntyy);
 • ukkosilmasta, tulipaloista tai tulesta aiheutunut vahinko, kun robottia on käytetty käyttöoppaassa annetussa teknisessä taulukossa ilmoitetun lämpötila-alueen ulkopuolella;
 • yksinomaan esteettinen vahinko, jolla ei ole mitään vaikutusta yksikön toimintakykyyn;
 • voimakkaasti vaikuttavien kemikaalien käytöstä aiheutunut vahinko materiaalin syöpymisen vuoksi
 • onnettomuuksien aiheuttama vahinko;
 • tuotteen tai sen komponenttien varastaminen tai ilkivalta;
 • tuotteen puutteellisen toimintakyvyn tai vian tarkastamisen mahdottomuus, koska ostaja ei ole antanut mahdollisuutta tarkastuksen suorittamiseen toimittamalla komponentin teknisen tarkastuksen käytettäväksi;
 • normaalille kulumiselle ja kulutukselle altistuvissa osissa ilmenneet vaikutukset, jotka johtuvat tuotteen käytöstä;
 • vauriot, jotka johtuvat kuljettamisesta muussa kuin alkuperäispakkauksessa;
 • tuontimaan ulkopuolelle myydyt robotit (esimerkiksi Saksaan tuodun robotin osalta kaupallinen takuu on voimassa ainoastaan Saksan alueella)

Oheisessa asiakirjassa jo ilmoitettujen raukeamiseen johtavien syiden lisäksi, ostajan oikeus takuuseen raukeaa mikäli:

 • Hän ei ilmoita vioista myyjälle 30 vuorokauden sisällä niiden havaitsemisesta, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu tai laissa toisin määrätty.
 • Hän ei ilmoita 14 kuukauden välein ostoasiakirjassa ilmoitetusta päivämäärästä lähtien (katso pykälä 3) rekisteröitymällä kyseiseen portaaliin (Ambrogio Service -sovellus) talvisäilytyksestä, joka on suoritettu valtuutetussa huoltoliikkeessä (linkki)

Joka tapauksessa ostajan korvattaviksi jäävät, myös tätä kaupallista takuuta käytettäessä, kuljetuskustannukset sekä ennakoivan tarkastuksen ja viallisen tuotteen/komponentin vaihtamisen työkustannukset mukaan lukien mahdolliset asennuspaikalla suoritettavat tarkastukset.

Mikäli todetaan, että virhettä tai vikaa ei ole olemassa tai se ei ole kaupallisen takuun piirissä, suoritetut toimenpiteet ja palvelut laskutetaan normaalisti ostajalle.

8. Vastuunrajoitukset

Tämän sopimuksen sisältämien ehtojen lisäksi ZCS poissulkee itseltään ja toimittajiltaan kaikilla tasoilla, kaikki sopimukseen perustuvat vastuut, syyllisyydet (mukaan lukien varsinainen laiminlyönti tai vastuu) tai muun syyn ajan menetyksen, tulonmenetyksen, erityisten, suorien, epäsuorien, satunnaisten tai seurauksena syntyvien vahinkojen osalta niiden tyypistä riippumatta.

Ostajalle myönnetyt oikeussuojakeinot ovat yksinomaisia, eikä ZCS:n ja sen toimittajien yhteinen vastuu millä tahansa tasolla näiden takuuehtojen tai niihin liittyvien toimien osalta, kuten esimerkiksi minkä tahansa toimimattoman tai viallisen tuotteen käyttö näiden takuuehtojen mukaisesti valmistajan vastuun seurauksena, voi johtaa mihinkään vahingonkorvauksiin, jotka ylittävät sen tuotteen, komponentin tai palvelun hinnan, johon tällainen vastuu liittyy.

Ilmoitetut takuut ovat yksinomaisia ja ne täydentävät ja/tai korvaavat kaikki muut lakiin perustuvat takuut, ovatpa ne sitten eksplisiittisiä tai implisiittisiä. Lukuun ottamatta tapausta, jossa tämä on nimenomaisesti ilmoitettu kirjallisesti ZCS:n valtuuttamassa asiakirjassa, viimeksi mainitulla ei ole minkään tyyppistä velvollisuutta tai vastuuta, lukuun ottamatta aiemmin ilmoitettuja, myydyn tuotteen tai suoritettujen palvelujen osalta.

9. Tietojen suojelu.

ZCS:n kaupallisen takuun yhteydessä kyseisen sopimuksen toteuttamista varten keräämien tietojen käsittely suoritetaan tietojen suojelusta annetun yleisen tietosuoja-asetuksen 679/2016 mukaisesti. Lisätietoja on saatavana tietosuojakäytännöstä, jonka lähetämme takuun rekisteröinnin yhteydessä.

10. Sopimusta koskevia määräyksiä – Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin.

Mikään ZCS:n valtuuttamasta edustajasta poikkeava taho ei saa tehdä muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä näihin takuuehtoihin ja -edellytyksiin.

Jos näiden ehtojen ja edellytysten jokin määräys koskien tuotteiden takuuta katsotaan mitättömäksi tai tuomioistuimen tai välimiesoikeuden mukaan sopimattomaksi, kyseisen määräyksen voimassa olo tai kelpaavuus ei vaikuta muihin tuotteita koskeviin määräyksiin, vaan ne jäävät voimaan kaikilta osin.

Näitä takuuehtoja ja -edellytyksiä sovelletaan ja tulkitaan Italian lain mukaisesti lukuun ottamatta lainsäädäntöristiriitoja koskevia italialaisia määräyksiä ja YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Yksinomainen toimivalta on Italian lailla ja toimivaltainen tuomioistuin on Arezzon tuomioistuin Italiassa.