Privatumo politika

Dalykas: Informacija pagal 13 str.  iš   2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Aptariami teisės aktai reglamentuoja asmens duomenų apsaugą ir nustato eilę įpareigojimų tiems, kurie vykdo minėtų duomenų tvarkymo operacijas. Tarp įsipareigojimų, kurių reikia laikytis, yra asmens, kurį liečia tie duomenys, informavimas.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta anksčiau, informuojame, kad svetainė, kurioje naršote (toliau - Svetainė), priklauso ir jai vadovauja „Zucchetti Centro Sistemi SpA“, įsikūrusi Teranuova Bračolinis (AR), Via lungarno Nr. 305/A.

Kadangi naršymas svetainėje liečia asmens duomenų tvarkymą, jus informuojame apie jus liečiančius duomenis, kurie bus renkami su tikslais ir naudojimo metodais bei apskritai visa kita, kas liečia jūsų interesus, laikantis 13 str. ir vėlesnius reglamento 2016/679/ES, įsigaliojusio 2018 m. gegužės 25 d. (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) pakeitimus, (toliau - Reglamentas), todėl

jus informuojame, kad:

1. Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Pagal reglamentą duomenų valdytojas (toliau - Duomenų valdytojas) yra asmuo, kuris atskirai arba kartu su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šiuo atveju Duomenų valdytojas yra „Zucchetti Centro Sistemi SpA“, įsikūrusi Teranuova Bračolinis (AR) Via Lungarno Nr. 305/A., PVM numeris 01262190513 ir Mokesčių mokėtojo kodas 03225010481, tel. 05591971.
Suinteresuotieji asmenys gali susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu el. pašto adresu: privacy@zcscompany.com

2. Tikslai, dėl kurių ketinama tvarkyti šiuos duomenis ir teisinis tvarkymo pagrindas

Jūsų perduoti asmens duomenys ar tie kurių bus jūsų prašoma yra būtini šiems tikslams:

Bendrieji tikslai

a) leisti naršymą skirtingose svetainės dalyse ir optimizuoti joje veiklą;

b) atsakyti į jūsų atsiųstas techninės ar komercinės pagalbos užklausas ir tvarkyti dažniausiai užduodamų klausimų, pasiūlymų, komunikacijų duomenų bazę;

c) rinkti jūsų kontaktinius duomenis, pateiktus užpildžius specialią formą, kad būtų galima vėl su jumis susisiekti.

d) valdyti kitus naršymo aspektus (taip pat žiūrėkite skyrių „slapuku naudojimo politika“);

e) pasirinkti, vertinti ir ieškoti personalo savo organizacinei struktūrai;

f) remti komercinį ir administracinį ryšių su klientais valdymą;

g) įgyvendinti bet kokius teisės aktų nustatytus vykdymus ir įsipareigojimus;

h) neautomatizuota klientų kvalifikacija;

Teisinį pagrindą, pateisinantį duomenų tvarkymą, nustato galiojantys įstatymai o ypač - Reglamento 6 str. Jus informuojame, kad kur yra būtina sąlyga duomenų tvarkymui (6 str.,1 pastraipa, dalis a), sutikimas tvarkyti asmens duomenis šiais tikslais nėra privalomas, tačiau, jo nepateikus, iš tiesų galite sutrukdyti naudojimąsi svetainės siūlomomis paslaugomis.

Tiesioginės rinkodaros tikslai

Rinkodaros veikla, siunčiant reklaminę ir populiarinimo medžiagą, susijusią su produktais ar paslaugomis, paštu, el. paštu, telefonu, faksu, teksto pranešimais, naujienlaiškiais ir panašiai. Taip pat informuojame jus, kad jei norite nebegauti tokių pranešimų, galite pateikti konkretų prašymą naudodamiesi šioje informacijoje nurodytais kontaktais. Visų pirma, mes nurodome, kad gautuose naujienlaiškiuose ir el. laiškuose bus pateikta nuoroda skirta tiesioginiam prašymui pašalinti iš susijusio adresų sąrašo.

Teisinį pagrindą, liečiantį duomenų tvarkymą, nustato galiojantys įstatymai. Visų pirma, mes jus informuojame, kad jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais tik gavus nemokamą, neprivalomą ir visada atšaukiamą jūsų sutikimą, išskyrus hipotezę nurodytą 130 str., 4 pastraipoje, įstatyminiame dekrete Nr. 196, 2003 m. Birželio 30 d.

Profiliavimo tikslai

Profiliavimo tikslais, t. y. analizuoti jūsų pageidavimus ir interesus, įskaitant automatines priemones, ir siūlyti jums paslaugas, turinį, iniciatyvas ir individualizuotus pasiūlymus (naudojant tradicinius laiškus, telefono skambučius, el. paštą, pranešimus programose ir naujienlaiškius); savanoriškai davus sutikimą, bet kuriuo atveju jūsų teisė yra bet kada ir nemokamai pareikšti prieštaravimą dėl jūsų duomenų tvarkymo šiam tikslui naudojant šioje informacijoje nurodytus kontaktus.

Teisinį pagrindą, liečiantį duomenų tvarkymą, nustato galiojantys įstatymai. Visų pirma, mes jus informuojame, kad jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais tik gavus nemokamą, neprivalomą ir visada atšaukiamą jūsų sutikimą.

3. Asmens duomenų pobūdis

Sudaro asmens duomenų tvarkymą ir naudojamą 3 skyriuje nurodytais tikslais. Surinkti asmens duomenys iš esmės yra susiję su:

a) fizinių asmenų identifikavimo duomenimis (asmens duomenys, kontaktiniai duomenys, banko duomenys ir kt.);

b) Navigacijos duomenimis, gautais dėl jūsų sąveikos su „Web-App“ (techniniai slapukai), pvz., vartotojo atpažinimas, kalbos ir sesijų išsaugojimas. Tai yra informacija, kuri nėra renkama tam, kad būtų susieta su jumis, tačiau, atsižvelgiant į jos prigimtį yra įmanoma atpažinti asmenį dėl jos apdorojimo ir susiejimo su trečiųjų šalių turimais duomenimis. Šiai kategorijai priklauso tokie duomenys kaip prieigos laikas ir data, tipas, IP adresai ir įrenginių, kuriuos naudojate prieigai, vieta, žiniatinklio programai skirtos užklausos, atsakymai, kuriuos žiniatinklio programa pateikia jos naudojimosi metu. Dėl šios informacijos konsultuokite slapukų politika. Patiksliname, kad jei sutinkate naudoti slapukus, jūsų duomenis tvarkys ir trečiosios šalys vadovaujantis tuo, kas išdėstyta minėtoje slapukų politika ir atitinkamose privatumo politikose.

4.  Asmens duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos

Aptariami duomenys nebus „platinami“, t.y. jie nebus pranešami neapibrėžtiems asmenims be aiškaus jūsų leidimo. Tačiau dėl išskirtinių organizacinių priežasčių su duomenimis bus supažindinami tvarkytojų paskirti asmenys, tai yra Duomenų valdytojo darbuotojai, taip pat trečiosios šalys, tokios kaip Duomenų valdytojo bendradarbiai ir tiekėjai (pvz., techninių ir technologinių paslaugų tiekėjai, prieglobos paslaugos, pagalbos ir priežiūros paslaugos bei kt., taip pat kredito ir bankų įstaigos), dėl paslaugų, susijusių su Svetainėje nurodytomis paslaugomis ir Duomenų valdytojo partneriais (tokiais kaip platintojai, perpardavėjai ir kt.), kurie bus paskirti duomenų tvarkytojais pagal Reglamento 28 str.

Išsamų aukščiau aprašytų asmenų ir kategorijų sąrašą galite rasti pasirašiusioje bendrovėje.

5. Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai

Jūsų duomenys daugiausia bus tvarkomi Italijoje ir bet kokiu atveju valstybėse, priklausančiose Europos Sąjungai. Tačiau norint įgyvendinti išdėstytus duomenų tvarkymo tikslus, juos gali tekti perkelti į ES nepriklausančias šalis. Bet koks jūsų duomenų perdavimas į šalis vyks laikantis Reglamento 44 str. ir tolimesnių nuostatų.

6. Asmens duomenų / kriterijų saugojimo laikotarpis naudojamų šiam laikotarpiui nustatyti

Tvarkymas bus atliekamas tiek laiko, kiek būtinai reikia tikslams, kuriems jie buvo surinkti, pasiekti, kol sutikimas nebus atšauktas, arba laikantis maksimalių įstatymų leidžiamų terminų kai pratęsimas būtinas teisiniams įsipareigojimams įvykdyti ar valdžios ir (arba) priežiūros institucijų duotiems įsakymams įvykdyti. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus sunaikinti arba padaryti anonimiškais.

7. Įgyvendinamos teisės

Patikslinama ir primenama, kad be to, kad yra galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai, galėsite naudotis daugybe teisių, numatytų galiojančiuose teisės aktuose, kurios apibendrintai pateikiamos toliau: 15 str. - duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis; 16 str. - teisė reikalauti ištaisyti duomenis; 17 str. - teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); 18 str. - teisė apriboti duomenų tvarkymą; 20 str. - teisė į duomenų perkeliamumą; 21 str. - teisė nesutikti; 22 str. - teisė, kad nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

Minėtomis teisėmis galima pasinaudoti atsiunčiant el. laišką adresu privacy@zcscompany.com, arba  patvirtintą el. laišką 1 skyriuje nurodytais adresais.

Šiuo tikslu informuojame, kad galite naudoti formą, pateiktą šioje nuorodoje: asmens duomenų apsaugos teisių įgyvendinimo forma.

8. Neprivalomas teikimas

Asmens duomenų teikimas nėra privalomas pagal įstatymą. Tačiau, kaip yra suprantama, to paties suteikimas yra būtinas norint įvykdyti tvarkymus nurodytus 3 skyriuje, todėl atsisakymas pateikti asmens duomenis, šioje svetainėje nurodytų paslaugų teikimą gali padaryti neįmanomu.

9. Autorių teisės

Svetainė priklauso „Zucchetti Centro Sistemi SpA“ ir yra jos valdoma; Svetainės grafika, vaizdai ir tekstai ir visos teisės yra saugomos autorių teisių. Svetainė, kuri yra „kūrybinio pobūdžio intelektinis kūrinys ...“, yra autorių teisių objektas (Civilinio kodekso 2575 str.) ir priklauso autoriui arba tam, kas pirko teises, todėl leidžiama atsisiųsti arba spausdinti šio dokumento kopijas atskirus svetainės puslapius ar skyrius, tik jeigu nėra pašalinamos autorių teisės ar kitos pastabos, susijusios su rezervuota nuosavybe. Bet koks parsisiuntimas ar kopijos iš Svetainės nereiškia jokios programinės įrangos ar medžiagos nuosavybės teisių perdavimo. Be išankstinio raštiško „Zucchetti Centro Sistemi SpA.“ sutikimo draudžiama, dokumentus esančius šioje Svetainėje, skelbti, dauginti (dalinai ar pilnai), perduoti (elektroninėmis ar kitomis priemonėmis), modifikuoti, taip pat draudžiamos tų dokumentų hiperteksto nuorodų skelbimas kitose svetainėse reklamos ar komerciniais tikslais. Už šių taisyklių pažeidimą gresia nuobaudos, įskaitant baudžiamąsias.

10. Atsakomybės apribojimas

„Zucchetti Centro Sistemi SpA“ neprisiima teisinės atsakomybės už bet kokios Svetainėje deklaruojamos informacijos, įrangos, produkto ar proceso ar kitos medžiagos kurią galima joje rasti, tikslumą, išsamumą ar naudingumą, nes ši informacija nuolat yra keičiama priklausomai nuo mūsų produktų ir paslaugų nuolatinės technologinės plėtros. Todėl „Zucchetti Centro Sistemi SpA“ nebus atsakinga už jokią specialią, atsitiktinę, netiesioginę ar kitaip sąlygotą, drausminę žalą, pelno, pajamų, duomenų ar bet kokio kito pobūdžio nuostolių praradimą, atsiradusį dėl bet kokio Svetainės ar su ja susietų svetainių naudojimo; taip pat nebus atsakinga už bet kokią žalą, atsirandančią dėl pasitikėjimo Svetainėje esančia informacija, nes ji atlieka tik iliustracinę funkciją. Todėl „Zucchetti Centro Sistemi SpA“ kviečia tikrinti informaciją tiesiogiai susisiekiant su mūsų biurais ir pranešant apie galimus neatitikimus ar problemas.

„Zucchetti Centro Sistemi SpA“ pasilieka teisę bet kada ir be įspėjimo keisti ar atnaujinti Svetainę ir kitas laikmenas.