Contractuele garantie

Zucchetti Centro Sistemi SpA (hierna te noemen ZCS) biedt kopers van robots van het merk Ambrogio (hierna te noemen "Koper" "Kopers") gratis een contractuele garantie die de garantieverplichtingen van de verkoper volgens de wet aanvult onder de voorwaarden en binnen de grenzen van dit reglement.

2. Voorwerp van de contractuele garantie

De contractuele garantie omvat de levering, ter vervanging van het defect bevonden onderdeel/product, van conforme onderdelen en/of producten, zodat het geconstateerde defect kan worden hersteld in geval van:

 • gebreken bij de productie van kunststof componenten die niet onderhevig zijn aan slijtage;
 • gebreken bij de productie van elektronische onderdelen, onder voorbehoud van de uitsluitingen die vermeld staan in het garantieboekje of de gebruikershandleiding die samen met het product aan de koper is geleverd.
 • gebreken bij de productie van snij-, tractie- en stuurmotoren;
  • binnen 5000 bedrijfsuren bij een verlenging van 2+4 jaar
  • binnen 3000 bedrijfsuren bij een verlenging van 2+1 jaar

Voornoemde garantie omvat niet: a) de kosten van de arbeid die nodig is voor het uitvoeren van de voorafgaande analyse, de vervanging van de onderdelen, alsmede alle andere werkzaamheden gericht op het opheffen van het geconstateerde defect, in ieder geval uitgevoerd door ZCS of door haar ingeschakelde personen; b) de transportkosten van het onder garantie geleverde materiaal. Deze kosten zijn daarom voor rekening van de koper.

De onderdelen en/of producten die onder deze garantie ter vervanging worden geleverd, kunnen nieuw of gelijkwaardig zijn (gereviseerd of eerder gerepareerd).

Door de vervanging wordt het vervangende onderdeel en/of product eigendom van de koper en wordt het defecte product en/of onderdeel eigendom van ZCS. ZCS heeft vervolgens het recht om het geretourneerde defecte materiaal te reviseren of te verwijderen.

3. Operationele voorwaarden van de contractuele garantie:

De garantie geldt alleen voor robots die zijn:

 • geproduceerd vanaf november 2022 (de productiedatum staat op het etiket, zie voorbeeld)
 • geïnstalleerd vanaf 1 januari 2024.

Om gebruik te kunnen maken van de contractuele garantie zoals bepaald in artikel 2, dient de klant het product te registreren door het speciale formulier, dat zich op de volgende link bevindt, binnen en ten laatste 30 dagen na de datum van aankoop in te vullen, met bijvoeging van een kopie van de aankoopdocumenten van het goed in kwestie. Indien de koper zich niet registreert binnen de voornoemde termijnen of de aankoopdocumenten niet kan overleggen, zullen de door de wet vastgestelde voorwaarden op de wettelijke garantie van de verkoper bij gebrek aan overeenstemming van toepassing zijn en zal de huidige contractuele garantie niet geactiveerd worden.

4. Duur van de contractuele garantie

Wanneer de hierboven vermelde garantie eenmaal is geactiveerd, geldt deze voor1 of 4 jaar, vanaf de datum van beëindiging van de wettelijke garantieperiode. Op dit punt geldt de datum van het document dat het verzoek om verlenging van de garantie door inschrijving overeenkomstig artikel 3 vergezelt als bewijs.

Het moge duidelijk zijn dat de levering van goederen ter vervanging van een defect onderdeel/product tijdens de duur van de contractuele garantie niet leidt tot opschorting of onderbreking van de termijn die oorspronkelijk werd toegekend overeenkomstig de voorgaande paragraaf. De duur van de contractuele garantie zal dus op geen enkele manier worden verlengd of vernieuwd als gevolg van vervangingen van onderdelen of producten en de resterende garantieperiode zal worden toegekend aan het onderdeel/product dat ter vervanging wordt geleverd.

5. Verzoek om vervanging

Opdat de in artikel 2 bedoelde garantie van toepassing is, dient de koper, op straffe van verval, de vermeende productiefout te melden binnen en ten laatste 30 dagen na de ontdekking van het defect zelf, door contact op te nemen met een van de erkende dealers van ZCS (zie de lijst van erkende dealers op de volgende link) en de robot in goede, schone staat af te leveren, samen met de volgende documenten:

 • origineel aankoopbewijs van de robot bij het erkende centrum
 • serienummer van het product
 • beschrijving van het defect
 • bewijs van winteropslag

Het bestaan van het defect moet worden geverifieerd door ZCS, of door een door ZCS aangewezen persoon; de feitelijke werking van de garantie in de zin van en als bedoeld in dit document is dus onderworpen aan voorafgaande analyse en daaropvolgende toestemming door ZCS, of een door ZCS aangewezen persoon.

6. Uitsluitingsgronden, verlies van garantierechten en garantiebeperking

Storingen of defecten worden in de volgende gevallen niet gedekt door de contractuele garantie (erkende dealers en distributeurs zijn verantwoordelijk voor en gemachtigd door ZCS om de betreffende controles uit te voeren):

 • kennisgeving van het gebrek na de gestelde termijn op straffe van verval, of in ieder geval niet-naleving van de procedures voor het indienen van een verzoek om vervanging overeenkomstig artikel 3;
 • de robot wordt beschouwd als zijnde aangeschaft na het verstrijken van een periode van drie jaar vanaf de productiedatum (de productiedatum wordt vermeld op het etiket zoals gespecificeerd in artikel 3)
 • robot gekocht van een niet-erkende ZCS-dealer (zie link)
 • robots die worden gebruikt als proefmodel en/of voor tentoonstellingen
 • de garantieperiode zoals beschreven in artikel 4 reeds is verstreken.
 • de productiefout heeft betrekking op niet in serie geproduceerde onderdelen (accessoires) die op de robot zijn geïnstalleerd. Bij wijze van voorbeeld, en zonder volledig te willen zijn, worden het apparaat Amico en de module Connect aangegeven (indien niet standaard meegeleverd).
 • de productiefout betreft de batterijen;
 • de robot of het onderdeel is geheel of gedeeltelijk gewijzigd ten opzichte van de productspecificatie;
 • vervanging van onderdelen door niet-originele onderdelen en in ieder geval niet goedgekeurd door ZCS (inclusief messen en installatiemateriaal);
 • vervangingen of pogingen tot reparaties uitgevoerd door technici die geen deel uitmaken van ZCS.
 • robot verkeerd of oneigenlijk gebruikt.
 • niet-naleving van de bepalingen en instructies in de gebruikershandleiding;
 • storingen die te maken hebben met een oneigenlijk gebruik van de interactieapparaten van de robot (Bij wijze van voorbeeld, en zonder volledig te willen zijn, Remote app);
 • defecten die gemakkelijk herkenbaar waren op het moment van aankoop van de robot;
 • storingen die te maken hebben met een onjuiste installatie en die in ieder geval niet in overeenstemming zijn met de door ZCS geleverde procedures;
 • robot of onderdeel beschadigd als gevolg van een onjuiste opslag of beschadigd tijdens de opslag door de distributeur of de koper;
 • defect dat is opgetreden door een ongeschikte verpakking tijdens het transport;
 • defecten of storingen veroorzaakt door overmacht, bijvoorbeeld hevige atmosferische factoren, blikseminslag, brand, overspanning, hoge aanloopstroom, verwijdering van bedrading;
 • waterschade (bijv. door het gebruik van hogedrukwaterstralen voor de reiniging, onderdompeling van de robot vooral na hevige regenval in gebieden waar waterplassen zijn ontstaan);
 • schade door onweer, brand of brand als gevolg van het gebruik van de robot bij temperaturen buiten het toegestane bereik, dat staat aangegeven in de technische tabel in de gebruikershandleiding;
 • schade van uitsluitend esthetische aard zonder invloed op de werking van het apparaat;
 • schade veroorzaakt door het gebruik van agressieve chemische producten die corrosie van het materiaal veroorzaken;
 • schade veroorzaakt door ongevallen;
 • diefstal of vandalisme op het product of een van de onderdelen ervan;
 • de onmogelijkheid om de oorzaak van de storing of het defect van het product te verifiëren omdat het onderdeel niet beschikbaar is gesteld voor de technische analyse door de koper;
 • effecten van de normale slijtage van verbruiksartikelen en slijtage als gevolg van het gebruik van het product;
 • beschadiging veroorzaakt door transport in niet-originele verpakking;
 • robots die buiten het land van invoer zijn verkocht (bijv. op een robot die in Duitsland is geïmporteerd, is de contractuele garantie alleen van toepassing op Duits grondgebied)

Niettegenstaande de oorzaken van verval die hierin reeds zijn voorzien, verliest de koper het recht op de garantie indien:

 • deze verzuimt de verkoper binnen 30 dagen na ontdekking van gebreken op de hoogte te stellen, tenzij anders bepaald door de partijen of de wet
 • deze niet om de 14 maanden vanaf de aankoopdatum, vermeld op het verkoopdocument (zie art. 3), het bewijs levert van de winteropslag bij een erkend centrum door registratie op het daarvoor bestemde portaal (Ambrogio Service app) (link)

In ieder geval draagt de koper, zelfs in gevallen waarin deze contractuele garantie van kracht is, de transportkosten en de kosten van de arbeid die nodig is voor het uitvoeren van de voorafgaande analyse en vervanging van het defecte product/onderdeel, inclusief eventuele inspecties op de installatieplaats.

Indien blijkt dat het gebrek of defect niet bestaat of buiten het toepassingsgebied van de contractuele garantie valt, zullen de uitgevoerde werkzaamheden en verleende diensten naar behoren worden gefactureerd aan de koper.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande iets anders hierin, sluit ZCS voor zichzelf en haar leveranciers op elk niveau, elke aansprakelijkheid uit op basis van contract, schuld (inclusief nalatigheid of strikte aansprakelijkheid) of anderszins voor verloren tijd, gederfde winst of speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook.

De rechtsmiddelen van de koper zijn exclusief en de totale aansprakelijkheid van ZCS en haar leveranciers op elk niveau met betrekking tot deze garantievoorwaarden of handelingen in verband hiermee, zoals het gebruik van een product dat niet werkt of defect is onder deze garantievoorwaarden als gevolg van aansprakelijkheid van de fabrikant, zal niet resulteren in een schadevergoeding die hoger is dan de prijs van het product, het onderdeel of de dienst waarop deze aansprakelijkheid betrekking heeft.

De geboden garanties zijn exclusief en vormen een aanvulling op en/of vervanging van alle andere expliciete of impliciete wettelijke garanties. Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld in een door ZCS erkend document is laatstgenoemde niet onderworpen aan enige vorm van verplichting of aansprakelijkheid dan ook, behalve die welke hierboven zijn vermeld met betrekking tot het verkochte product of de geleverde diensten.

9. Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens met betrekking tot de houder van de contractuele garantierelatie die door ZCS worden verzameld in het kader van de uitvoering van voornoemde overeenkomst, worden verwerkt in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming 679/2016. Voor meer informatie hierover kunt u het privacybeleid raadplegen dat we u toesturen wanneer u uw garantie registreert.

10. Diverse bepalingen - Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid.

Niemand anders dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van ZCS mag wijzigingen, verlengingen of toevoegingen maken aan deze garantievoorwaarden.

Als een bepaling van deze productgarantievoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of arbitrage-uitspraak, heeft de geldigheid of afdwingbaarheid van die bepaling geen invloed op de overige bepalingen van deze productgarantievoorwaarden, die volledig van kracht blijven.

Deze garantievoorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd op basis van en in toepassing van de Italiaanse wet met uitsluiting van de Italiaanse conflictenrechtelijke bepalingen en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De exclusieve jurisdictie is Italiaans en de exclusieve plaats van jurisdictie is Arezzo, Italië.