Privacy policy

Betreft: Informatieverstrekking overeenkomstig artikel 13 van de Verordening (EU) 2016/679 -  Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming)

Voornoemde wet regelt de bescherming van de persoonsgegevens en legt een reeks verplichtingen op aan degenen die genoemde gegevens verwerken. Een van de eisen waaraan moet worden voldaan, is dat de persoon op wie de gegevens betrekking hebben moet worden geïnformeerd.

In het licht van het bovenstaande delen wij u mede dat de website waarop u surft (vervolgens genoemd “Site”) eigendom is van en beheerd wordt door Zucchetti Centro Sistemi SpA, gevestigd in Terranuova Bracciolini (AR), Via Lungarno n. 305/A.

Aangezien de navigatie op de Site door gebruikers de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, willen wij u hierbij informeren over de gegevens die op u betrekking hebben en die zullen worden verzameld, de doeleinden en methoden van de verwerking en in het algemeen over wat verder in uw belang is voorzien door art. 13 e.v. van Verord. 2016/679/EU (GDPR), die op 25 mei 2018 in werking is getreden (hierna Verordening) en daarom

informeren wij u als volgt:

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Overeenkomstig de verordening is de verwerkingsverantwoordelijke (vervolgens de "verantwoordelijke" genoemd) degene die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt. In dit geval is de Verantwoordelijke Zucchetti Centro Sistemi SpA gevestigd in Terranuova Bracciolini (AR) Via Lungarno n. 305/A., btw-nr. 01262190513 en fiscaal identificatienummer 03225010481, Tel 05591971.
De betrokkene kan met de functionaris voor gegevensbescherming contact opnemen op het e-mailadres: privacy@zcscompany.com

2. Doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en rechtsgrondslag voor de verwerking

De persoonsgegevens die u doorgeeft of die van u zullen worden gevraagd, zijn noodzakelijk voor de volgende doeleinden:

Algemene doeleinden

a)u in staat stellen door de verschillende secties van de site te navigeren en uw interacties met de site te optimaliseren;

b)uw technische of commerciële vragen voor ondersteuning beantwoorden en een databank bijhouden van de meest voorkomende vragen, voorstellen en mededelingen;

c)uw contactgegevens, verstrekt door middel van een speciaal formulier, te verzamelen om opnieuw contact met u op te nemen.

d)verdere aspecten van de navigatie beheren (zie ook de paragraaf "cookiebeleid");

e)het selecteren, beoordelen van en zoeken naar personeel voor de eigen organisatiestructuur;

f)het commercieel en administratief beheer ondersteunen in de relatie met de klanten;

g)eventuele wettelijke verplichtingen nakomen;

h)niet-geautomatiseerde klantkwalificatie;

De rechtsgrondslag die de verwerking rechtvaardigt, wordt bepaald door de geldende wetgeving en in het bijzonder door artikel 6 van de verordening. Wij informeren u dat, wanneer het een noodzakelijke voorwaarde is voor de verwerking (art. 6, eerste alinea, onder a), toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden niet verplicht is, maar dat het niet verstrekken ervan u in feite de toegang tot de door de site aangeboden diensten kan ontzeggen.

Ten behoeve van direct marketing

Marketingactiviteiten door het toezenden van promotie- en reclamemateriaal betreffende producten of diensten, per post, e-mail, telefoon, fax, sms, nieuwsbrief en dergelijke. Wij delen u tevens mee dat u, indien u dergelijke mededelingen niet langer wenst te ontvangen, u hiertoe een uitdrukkelijk verzoek kunt indienen via de in deze informatieverstrekking vermelde contactpersonen. In het bijzonder geven wij aan dat de nieuwsbrieven en e-mails die u zult ontvangen een speciale link zullen bevatten waarmee u een rechtstreeks verzoek kunt indienen om van de desbetreffende mailinglijst te worden gehaald.

De rechtsgrondslag die de verwerking rechtvaardigt, wordt bepaald door de geldende wetgeving. In het bijzonder willen wij u ervan in kennis stellen dat de verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden uitsluitend kan plaatsvinden met uw vrijwillige, facultatieve en altijd herroepbare toestemming, met uitzondering van de situatie als bedoeld in artikel 130, alinea 4, van wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003.

Profileringsdoeleinden

Voor profileringsdoeleinden, d.w.z. om, ook op geautomatiseerde wijze, uw voorkeuren en interesses te analyseren en u diensten, content, initiatieven en aanbiedingen voor te stellen die op u zijn afgestemd (door middel van gewone brieven, telefoongesprekken, e-mailberichten over de app’s en nieuwsbrieven); nadat u vrijwillig uw toestemming hebt gegeven, hebt u in ieder geval het recht om u op elk moment en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor dit doel door gebruik te maken van de in deze informatieverstrekking genoemde contactpersonen.

De rechtsgrondslag die de verwerking rechtvaardigt, wordt bepaald door de geldende wetgeving. In het bijzonder willen wij u ervan in kennis stellen dat de verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden uitsluitend kan plaatsvinden met uw vrijwillige, facultatieve en altijd herroepbare toestemming.

3. Aard van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de in hoofdstuk 3 aangegeven doeleinden. De verzamelde persoonsgegevens zijn in wezen inherent aan:

a) identificatiegegevens van natuurlijke personen (persoonsgegevens, contactgegevens, bankgegevens, enz.);

b) Navigatiegegevens die worden ontvangen als gevolg van uw interacties met de web-app (technische cookies), zoals gebruikersherkenning, taal en sessieopslag. Deze informatie wordt niet verzameld om met u in verband te worden gebracht, maar kan omwille van hun aard, door verwerking en koppeling met gegevens in het bezit van derden, de identificatie mogelijk maken van de persoon waarop zij betrekking hebben. Deze categorie omvat gegevens zoals de tijd en datum van toegang, het type, de IP-adressen en de locatie van de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen, de query’s die aan de web-app worden gesteld, de antwoorden die door de web-app worden gegeven tijdens het gebruik van de web-app. Raadpleeg het desbetreffende cookiebeleid (cookie policy). Dat betekent dat als u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, uw gegevens ook zullen worden verwerkt door derden in overeenstemming met het hierboven genoemde cookiebeleid (cookie policy). en hun respectieve privacybeleid (privacy policy).

4. Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens

De betrokken gegevens zullen niet worden “verspreid”, d.w.z. zij zullen niet bekend worden gemaakt aan ongedefinieerde partijen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Zij zullen echter, uitsluitend om organisatorische redenen, bekend worden gemaakt aan de personen die zijn aangewezen als verwerker, d.w.z. de werknemers van de Verantwoordelijke, alsmede derden zoals medewerkers en leveranciers van de Verantwoordelijke (bijv. leveranciers van technische en technologische diensten, hostingdiensten, assistentie- en onderhoudsdiensten, enz., alsmede krediet- en bankinstellingen) voor diensten die verband houden met de Site en partners van de Verantwoordelijke (zoals distributeurs, detailhandelaars, enz.), die zullen worden aangesteld als Gegevensverwerkers overeenkomstig art. 28 van de Verordening.

Een gedetailleerde lijst van de hierboven beschreven personen en categorieën is verkrijgbaar bij de Vennootschap.

5. Overdracht van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt in Italië en in ieder geval in staten die deel uitmaken van de Europese Unie. Om de uiteengezette doeleinden van de verwerking te kunnen nastreven, kan het evenwel noodzakelijk zijn de gegevens aan niet-EU-landen over te dragen. De eventuele overdracht van uw gegevens naar landen zal gebeuren met inachtneming van de bepalingen van art. 44 en volgende van de Verordening.

6. De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen/de criteria om die termijn te bepalen

De verwerking zal worden gehandhaafd gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor zij zijn verzameld, tot de eventuele intrekking van de toestemming of gedurende de wettelijk toegestane maximumtermijnen wanneer de voortzetting van de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of bevelen van overheidsinstanties en/of toezichthoudende organen. Na deze periode zullen de gegevens worden vernietigd of anoniem worden gemaakt.

7. In rechte afdwingbare rechten

Wij wijzen u erop dat u, naast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit, een reeks rechten kunt uitoefenen waarin de huidige wetgeving voorziet en die in het kort hieronder worden opgesomd: art. 15 - recht van inzage van de betrokkene; art. 16 - recht van rectificatie; art. 17 - recht op wissing van gegevens (“recht om te worden vergeten”); art. 18 - recht om beperking van de verwerking; art. 20 - recht van gegevensoverdraagbaarheid; art. 21 - recht van bezwaar; art. 22 - recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

De aangehaalde rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@zcscompany.com, alsook door een e-mail of een PEC te sturen naar de in het vorige hoofdstuk 1 vermelde adressen.

Daartoe informeren wij u dat u gebruik kunt maken van het formulier dat beschikbaar is op de volgende link: formulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

8. Niet-verplichte aard van de verstrekking

Het is niet bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Het is echter gemakkelijk te begrijpen dat de verstrekking van dergelijke gegevens onontbeerlijk is om de in hoofdstuk 3 bedoelde verwerking uit te voeren en dat bijgevolg weigering om persoonsgegevens te verstrekken het onmogelijk kan maken de in deze site bedoelde diensten te verlenen.

9. Copyright

De Site is eigendom van Zucchetti Centro Sistemi SpA en wordt door haar beheerd; de grafische voorstellingen, afbeeldingen en teksten op de Site zijn auteursrechtelijk beschermd en alle rechten zijn voorbehouden. Aangezien de Site “intellectuele werken van creatieve aard ...” zijn, is deze auteursrechtelijk beschermd (art. 2575 c.c.  [Italiaans burgerlijk wetboek]) en behoort als zodanig toe aan de auteur of degene die de rechten heeft gekocht.

Daarom is het u toegestaan kopieën van afzonderlijke pagina’s of delen van de site te downloaden of af te drukken, op voorwaarde dat u de auteursrecht- of andere eigendomsvermeldingen niet verwijdert. Door het downloaden of maken van kopieën van de Site worden geen eigendomsrechten op software of materialen overgedragen. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zucchetti Centro Sistemi SpA deze documenten op andere sites voor reclame- of commerciële doeleinden te publiceren, (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, (elektronisch of met andere middelen) door te geven, te wijzigen en er een hyperlink van te maken. Op overtreding van deze regels staan sancties, met inbegrip van strafrechtelijke sancties.

10. Onttrekken aan de verantwoordelijkheid

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. is niet wettelijke aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie, apparaat, product of proces dat op de Site wordt vermeld, of van ander materiaal waartoe via de Site toegang kan worden verkregen, aangezien dergelijke informatie onderhevig is aan voortdurende veranderingen als gevolg van de voortdurende technologische ontwikkeling van onze producten en diensten. Zucchetti Centro Sistemi SpA is derhalve niet aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of anderszins gevolgschade, of enige disciplinaire schade, of winstderving, inkomstenderving, gegevensverlies of enige andere vorm van schade, die voortvloeit uit het gebruik van de Site of van de sites die eraan gekoppeld zijn, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie op de Site, aangezien dergelijke informatie uitsluitend bedoeld is ter illustratie. Zucchetti Centro Sistemi SpA nodigt u daarom uit de informatie te verifiëren door rechtstreeks contact op te nemen met onze kantoren en eventuele tegenstrijdigheden of problemen te melden.

Zucchetti Centro Sistemi SpA behoudt zich het recht voor om de Site en de andere media op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.