Privacy policy

Informare în conformitate cu art. 13 din Regulamentul (U.E.) 2016/679 - al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal)

Legislația indicată în obiect reglementează protecția datelor cu caracter personal și impune o serie de obligații în sarcina celor care efectuează prelucrarea datelor mai sus menționate. Printre măsurile care trebuie respectate este și aceea de a informa persoana vizată.

În conformitate cu cele de mai sus, vă informăm că site-ul pe care navigați (în continuare denumit “Site-ul”) este proprietatea și este gestionat de Zucchetti Centro Sistemi SpA, cu sediul la Terranuova Bracciolini (AR), Via Lungarno n. 305.

Întrucât navigarea pe Site a utilizatorilor implică prelucrarea datelor cu caracter personal, prin prezenta dorim să vă informăm cu privire la datele dumneavoastră care vor fi colectate, la scopurile și metodele prin care vor fi prelucrate, și, în general, cu privire la ceea ce mai prevăd în interesul dvs. art. 13 și următoarele din Regulamentul 2016/679/UE (GDPR), care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 (în continuare denumit Regulamentul) și, în consecință,

vă informăm că:

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date

În conformitate cu Regulamentul, operatorul de date (în continuare denumit Operatorul) este persoana care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare. În acest caz, Operatorul de date este Zucchetti Centro Sistemi SpA, cu sediul la Terranuova Bracciolini (AR) Via Lungarno n. 305/A., Cod TVA 01262190513 și Cod Fiscal 03225010481, Tel 05591971. Persoana vizată poate contacta Responsabilul cu Protecția Datelor la următoarea adresă de poștă electronică: privacy@zcscompany.com

2.Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și baza legală a prelucrării

Datele cu caracter personal comunicate sau care vă vor fi solicitate sunt necesare în următoarele scopuri:

Scopuri generale

a) pentru a vă permite navigarea în diversele secțiuni ale site-ului și pentru a vă optimiza interacțiunea cu acesta;

b) pentru a răspunde unor solicitări de suport tehnic sau de natură comercială trimise de dvs. și pentru a păstra o bază de date cu întrebările, propunerile, comunicările cele mai frecvente;
c)pentru a colecta adresele furnizate în formularul special, pentru a vă putea contacta din nou.

d)pentru a gestiona alte aspecte ale navigării pe site (vezi și secțiunea ”politică cookie”;
e) pentru a selecta, evalua și căuta personal pentru propria structură de organizare;
f) pentru a veni în sprijinul managementului comercial și administrativ în relațiile cu clienții;

g)pentru a implementa anumite măsuri și obligații prevăzute de lege;

h)calificare neautomatizată a clientului;

Baza legală care justifică prelucrarea este determinată de legile în vigoare, în special de art. 6 din Regulament. Vă informăm că, în cazul în care este o condiție indispensabilă pentru prelucrare (art. 6 alin. 1 lit. a), acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri nu este obligatoriu, dar neacordarea acestuia ar putea, în fapt, să vă împiedice accesul la serviciile oferite de site.

Scopuri de marketing direct

Activitate de marketing prin trimiterea de materiale promoționale și publicitare aferente produselor sau serviciilor prin poștă, e-mail, telefon, fax, sms, newsletter și alte asemenea. Vă informăm de asemenea că, în cazul în care nu mai doriți să primiți aceste comunicări, veți putea să faceți o cerere în acest scop, utilizând datele de contact din prezenta informare. În special, precizăm că neswletterul și e-mailurile pe care le veți primi vor conține un link special pe care, accesându-l, veți putea să trimiteți o cerere directă de excludere din lista aferentă de comunicări prin e-mail.

  Baza legală care justifică prelucrarea este determinată de legile în vigoare. În special, vă informăm că datele dvs. cu caracter personal vor putea fi prelucrate în scopurile de mai sus numai după ce v-ați dat în mod liber acordul, care este facultativ și este oricând revocabil, cu excepția situației prevăzute la art. 30, alin. 4 din D. Lgs. nr. 196 din 30 iunie 2003.

  Scopul creării de profiluri

  în scopul creării de profiluri, adică pentru a analiza, inclusiv în mod automatizat, preferințele și interesele dvs. pentru a vă propune servicii, conținuturi, inițiative și oferte personalizate (prin scrisori obișnuite, apeluri telefonice, e-mailuri cu notificări despre aplicații și newsletter); după ce v-ați dat în mod voluntar acordul, aveți în orice caz dreptul de a vă opune, în orice moment și fără costuri, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopul de față, utilizând datele de contact din prezenta informare.

  Baza legală care justifică prelucrarea este determinată de legile în vigoare. În special, vă informăm că datele dvs. cu caracter personal vor putea fi prelucrate în scopurile de mai sus numai după ce v-ați dat în mod liber acordul, care este facultativ și este oricând revocabil.

  3.Natura datelor cu caracter personal

  Obiectul prelucrării este constituit de datele dvs. cu caracter personal, care vor fi utilizate în scopurile indicate în capitolul 3. Datele cu caracter personal colectate se referă, în esență, la:

  a)datele de identificare ale persoanelor fizice (date personale, de contact, informații bancare etc.)
  b) Date de navigație primite ca efect a interacțiunilor dvs. cu Web-App (module cookie tehnice), cum ar fi recunoașterea utilizatorului, limba și salvarea sesiunii. Este vorba despre informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu dvs., dar care, prin chiar natura lor, ar putea, prin prelucrări și asocieri cu date deținute de terți, să permită identificarea persoanei la care se referă. Se încadrează în această categorie date de tipul orei și datei în care a avut loc accesarea site-ului, tipul, adresele IP și poziția dispozitivelor utilizate de dvs. pentru accesare, interogările adresate aplicației Web-App, răspunsurile date de Web-App în timpul utilizării acesteia. Facem trimitere în acest sens la politica cookie aferentă (cookie policy). Precizăm că, în cazul în care dvs. sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie, datele dvs. vor fi prelucrate și de terți în acord cu cookie policy mai sus menționată și cu respectivele privacy policy.

   4.Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

   Datele în chestiune nu vor fi „divulgate”, adică nu vor fi aduse la cunoștința unor persoane nedeterminate, decât cu autorizație explicită din partea dvs. Cu toate acestea, numai din motive organizatorice, vor fi aduse la cunoștința persoanelor desemnate ca autorizate să prelucreze datele, adică a angajaților Operatorului de date, ca și a terților colaboratori și furnizori ai Operatorului de date (de ex. furnizori de servicii tehnice, tehnologice, de servicii de hosting, servicii de asistență și întreținere etc., ca și a institutelor bancare și de creditare) pentru prestări legate de serviciile pe care le oferă Site-ul și partenerilor Operatorului de date (de ex. distribuitori, revânzători etc.), care vor fi numiți Persoane împuternicite de operatorul de date în conformitate cu art. 28 din Regulament.

   La subscrisa societate este disponibilă o listă detaliată a persoanelor și categoriilor mai sus descrise.

   5.Transferul datelor cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională

   Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate cu precădere în Italia și, în orice caz, în state membre ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, în vederea realizării scopurilor menționate ale prelucrării, ar putea fi necesar transferul în țări din afara UE. Eventualul transfer al datelor dvs. către aceste state va avea loc cu respectarea prevederilor art. 44 și urm. din Regulament.

   6.Perioada de stocare a datelor cu caracter personal/criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade

   Prelucrarea va fi realizată pe perioada strict necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate datele, până la eventuala revocare a acordului sau până la termenul maxim permis de lege în cazul în care continuarea prelucrării este necesară pentru a îndeplini obligații legale sau pentru a îndeplini ordine emise de autorități publice și/sau organisme de supraveghere. După expirarea acestui termen, datele vor fi distruse sau anonimizate.

   7.Drepturi care pot fi exercitate

   Precizăm și vă reamintim că, pe lângă faptul că puteți depune o reclamație la autoritatea de control, dumneavoastră vă veți putea exercita o serie de drepturi prevăzute de legislația în vigoare, care sunt în continuare enumerate în rezumat: art. 15 - dreptul de acces al persoanei vizate; art. 16 – dreptul de rectificare; art. 17 - dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”); art. 18 - dreptul la restricționarea prelucrării; art. 20 - dreptul la portabilitatea datelor; art. 21 - dreptul la opoziție; art. 22 - dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automat, inclusiv profilării.

   Drepturile menționate vor putea fi exercitate trimițând un e-mail la adresa privacy@zcscompany.com, ca și un e-mail sau un mesaj prin poșta electronică certificată la adresele din capitolul 1 de mai sus.

   În acest scop, vă informăm că puteți utiliza formularul disponibil în următorul link: formular pentru exercitarea drepturilor în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

   8.Neobligativitatea furnizării datelor

   Furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie conform legii. Cu toate acestea, după cum este ușor de înțeles, furnizarea acestora este indispensabilă pentru realizarea prelucrării prevăzute la capitolul 3 și, în consecință, refuzul de a furniza datele personale ar putea să facă de facto imposibilă prestarea serviciilor oferite de acest Site.

   9.Drepturi de autor

   Site-ul este proprietatea Zucchetti Centro Sistemi SpA și este gestionat de către aceasta; grafica, imaginile și textele prezente pe Site sunt supuse drepturilor de autor și toate drepturile sunt rezervate. Site-ul, fiind “creație intelectuală cu caracter creativ…” face obiectul drepturilor de autor (art. 2575 c.c.) și, în consecință, aparține autorului sau celui care a cumpărat respectivele drepturi, și de aceea este permisă descărcarea sau tipărirea unor pagini sau secțiuni individuale cu condiția de a nu elimina copyrightul sau alte note referitoare la proprietatea rezervată. Descărcarea sau orice tip de copie de pe Site nu va însemna transferul niciunui drept de proprietate asupra niciunui software sau material. Este interzisă publicarea, reproducerea (parțială sau totală), transmiterea (cu mijloace electronice sau de alt tip), modificarea și crearea de legături hyperlink de la Site între aceste documente și alte site-uri, în scopuri publicitare sau de natură comercială fără acordul prealabil scris al Zucchetti Centro Sistemi SpA. Încălcarea acestor norme duce la sancțiuni, inclusiv de natură penală.

   10. Declinarea răspunderii

   Zucchetti Centro Sistemi SpA nu își asumă nicio răspundere legală cu privire la acuratețea, caracterul complet sau utilitatea oricăror informații, aparate, produse sau procese declarate pe Site sau a altui material la care se poate avea acces prin intermediul acestuia, întrucât aceste informații sunt supuse unor modificări continue ca urmare a dezvoltării tehnologice constante a produselor și serviciilor noastre. Zucchetti Centro Sistemi SpA nu va fi deci responsabilă pentru nicio daună specială, incidentală, indirectă sau pe cale de consecință, sau disciplinară sau pentru pierderea de profituri, încasări, de date sau pentru niciun fel de altă daună ca urmare a niciunei utilizări a Site-ului sau a site-urilor legate de acesta, și nu va fi responsabilă pentru daune de niciun tip derivate din încrederea în informațiile de pe Site, întrucât acestea au numai rolul de exemplu. Zucchetti Centro Sistemi SpA vă invită deci să verificați informațiile contactând direct birourile noastre și semnalând eventualele inconsecvențe sau probleme.

   Zucchetti Centro Sistemi SpA își rezervă dreptul de a face modificări sau actualizări Site-lui sau altor canale media în orice moment și fără preaviz.