Πολιτική προστασίας δεδομένων

Θέμα: Ενημερωτική ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο. 13 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

Ο εν λόγω κανονισμός διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επιβάλλει μια σειρά από υποχρεώσεις σε όσους επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα. Μία από αυτές τις υποχρεώσεις είναι η ενημέρωση του ατόμου με το οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Με βάση τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπος που περιηγείστε (εφεξής «Ιστότοπος») ανήκει και διαχειρίζεται η Zucchetti Centro Sistemi SpA, με έδρα τη Via Lungarno n. 305/A, Terranuova Bracciolini (AR).

Δεδομένου ότι η πλοήγηση στον Ιστότοπο από τους χρήστες περιλαμβάνει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται σε εσάς που θα συλλεχθούν, τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας και, γενικά, οτιδήποτε άλλο παρέχεται προς το συμφέρον σας από άρθρο 13 επ. του κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 (εφεξής «Κανονισμός») και ως εκ τούτου,

σας ενημερώνουμε ότι:

1.Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (εφεξής καλούμενος «Υπεύθυνος επεξεργασίας») είναι η οντότητα που, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τις μεθόδους της επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Zucchetti Centro Sistemi SpA με έδρα στη Via Lungarno αρ. 305/A, Terranuova Bracciolini (AR), ΦΠΑ νο. 01262190513 και ΑΦΜ 03225010481, Τηλ +39 05591971.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@zcscompany.com

2.  Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και νομική βάση της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται ή που θα ζητηθούν από εσάς είναι απαραίτητα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Γενικούς σκοπούς

α) για να σας επιτρέψει να πλοηγηθείτε στις διάφορες ενότητες του ιστότοπου και να βελτιστοποιήσετε τις αλληλεπιδράσεις σας με αυτόν·
β) να απαντάτε σε ερωτήσεις τεχνικής ή εμπορικής υποστήριξης που αποστέλλονται από εσάς και να διατηρείτε μια βάση δεδομένων με συχνές ερωτήσεις, προτάσεις και επικοινωνίες·
γ) να συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, που παρέχονται μέσω της κατάλληλης φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας.
δ) για τη διαχείριση άλλων πτυχών της πλοήγησης (δείτε επίσης την ενότητα «πολιτική cookie»).
ε) να επιλέξετε, να αξιολογήσετε και να αναζητήσετε προσωπικό για τον οργανισμό σας.
στ) να υποστηρίζει την εμπορική και διοικητική διαχείριση στις σχέσεις με τους πελάτες.
ζ) να εκπληρώσει τυχόν νομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
η) μη αυτοματοποιημένη πιστοποίηση πελατών.
  

Η νομική βάση που δικαιολογεί την επεξεργασία καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από το άρθρο 6 του Κανονισμού. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, όπου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία (άρθρο 6, παρ. 1, εδ. α), η συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τέτοιους σκοπούς δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η μη παροχή της ενδέχεται να σας εμποδίζουν να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει η Ιστοσελίδα.

Σκοποί άμεσου μάρκετινγκ

Δραστηριότητες μάρκετινγκ μέσω της αποστολής διαφημιστικού και διαφημιστικού υλικού που σχετίζεται με προϊόντα ή υπηρεσίες, ταχυδρομικώς, email, τηλεφώνου, φαξ, γραπτών μηνυμάτων, ενημερωτικών δελτίων και παρόμοια. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες, μπορείτε να υποβάλετε ρητό αίτημα μέσω των επαφών που αναφέρονται στην παρούσα ειδοποίηση. Ειδικότερα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα ενημερωτικά δελτία και τα email που λαμβάνετε θα περιέχουν έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο για την αποστολή απευθείας αιτήματος για εξαίρεση από τη σχετική λίστα αλληλογραφίας.

Η νομική βάση που δικαιολογεί την επεξεργασία καθορίζεται από τους ισχύοντες νόμους. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους παραπάνω σκοπούς μόνο αφού δώσετε τη δωρεάν, προαιρετική και πάντα ανακλητή συγκατάθεσή σας, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 130 παράγραφος 4 του Νόμου. Το διάταγμα αριθ. 196 της 30ης Ιουνίου 2003.

Προφίλ για σκοπούς μάρκετινγκ

Σκοποί προφίλ, δηλαδή να αναλύσουμε με αυτοματοποιημένα μέσα, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας και να προσφέρουμε υπηρεσίες, περιεχόμενα, πρωτοβουλίες και προωθήσεις εξατομικευμένες για εσάς (μέσω συνηθισμένου ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, ειδοποιήσεων μέσω email σε εφαρμογές και ενημερωτικά δελτία). αφού δώσετε οικειοθελώς τη συγκατάθεσή σας, θα έχετε ωστόσο το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση, στην επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που καθορίζονται στην παρούσα ενημέρωση.

Η νομική βάση που δικαιολογεί την επεξεργασία καθορίζεται από τους ισχύοντες νόμους. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους παραπάνω σκοπούς μόνο αφού δώσετε τη δωρεάν, προαιρετική και πάντα ανακλητή συγκατάθεσή σας.

3. Φύση των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αφορούν ουσιαστικά:

α) δεδομένα που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, τραπεζικά στοιχεία κ.λπ.)·
β)  Δεδομένα πλοήγησης που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεών σας με την εφαρμογή Web (τεχνικά cookies), όπως η αναγνώριση χρήστη, η γλώσσα και η αποθήκευση συνεδρίας. Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με εσάς, αλλά από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και συσχέτισης με δεδομένα που διατηρούνται από τρίτα μέρη, να καταστήσουν δυνατή την αναγνώριση του ατόμου στο οποίο αναφέρονται. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δεδομένα όπως η ώρα και η ημερομηνία πρόσβασης, ο τύπος, η διεύθυνση IP και η τοποθεσία των συσκευών που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπο, τα ερωτήματα που γίνονται στην εφαρμογή Web, οι απαντήσεις που παρέχονται από την εφαρμογή Web κατά τη χρήση της εφαρμογής Web. Ανατρέξτε στη σχετική πολιτική cookies (πολιτική cookies). Λάβετε υπόψη ότι εάν συναινείτε στη χρήση cookies, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία από τρίτα μέρη σύμφωνα με την προαναφερθείσα πολιτική cookie και την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου

4.Παραλήπτες ή κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων

Τα εν λόγω δεδομένα δεν θα «διαδοθούν», δηλαδή δεν θα γνωστοποιηθούν σε απροσδιόριστα άτομα, εκτός εάν δώσετε ρητή άδειά σας. Ωστόσο, αποκλειστικά για οργανωτικούς λόγους, τα δεδομένα θα τεθούν υπόψη των φορέων που ορίζονται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, δηλαδή των υπαλλήλων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, καθώς και τρίτων, όπως οι συνεργάτες και οι προμηθευτές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων (π.χ. πάροχοι τεχνικών και τεχνολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φιλοξενίας, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης κ.λπ. καθώς και πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα) για υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιστότοπο και συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων (π.χ. διανομείς, μεταπωλητές κ.λπ.), οι οποίοι θα οριστούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού.

Μια λεπτομερής λίστα με τις οντότητες και τις κατηγορίες που περιγράφονται παραπάνω διατίθεται από το Zucchetti Centro Sistemi.

5.Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία κυρίως στην Ιταλία και σε κάθε περίπτωση σε χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, για να μπορέσετε να επιδιώξετε τους σκοπούς επεξεργασίας που εξηγούνται παραπάνω, μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ. Οποιαδήποτε μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 44 επ. του κανονισμού.

6. Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων/κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου

Η επεξεργασία θα διατηρηθεί για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα, μέχρι την πιθανή ανάκληση της συγκατάθεσης ή εντός των μέγιστων όρων που επιτρέπονται από το νόμο, όπου η συνέχιση της επεξεργασίας είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων ή για την εκπλήρωση παραγγελιών που εκδίδονται από δημόσιες αρχές ή/και εποπτικά όργανα. Μετά τη λήξη, τα δεδομένα θα καταστραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

7.Ασκήσιμα δικαιώματα

Σημειώνεται ότι, εκτός από τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή, μπορείτε να ασκήσετε μια σειρά από δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα ρύθμιση, τα οποία συνοψίζονται ως εξής: άρθ. 15 - δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων. τέχνη. 16 - δικαίωμα διόρθωσης. τέχνη. 17 - δικαίωμα στη διαγραφή ("δικαίωμα στη λήθη"). άρθ. 18 - δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. άρθ. 20 - δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων. άρθ. 21 - δικαίωμα αντίρρησης. άρθ. 22 - δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με αποστολή email στη διεύθυνση privacy@zcscompany.com, καθώς και email ή PEC στη διεύθυνση που αναφέρεται στο κεφάλαιο 1 παραπάνω.

Για το σκοπό αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: φόρμα για την άσκηση των δικαιωμάτων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

8.Μη υποχρεωτικός χαρακτήρας παροχής

Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο. Ωστόσο, όπως μπορείτε εύκολα να καταλάβετε, η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών επεξεργασίας που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 και, ως εκ τούτου, η άρνηση παροχής των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών σε αυτόν τον Ιστότοπο.

9.Πνευματικά δικαιώματα

Ο ιστότοπος ανήκει και διαχειρίζεται η Zucchetti Centro Sistemi SpA. τα γραφικά, οι εικόνες και το κείμενο στον ιστότοπο υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εφόσον η Ιστοσελίδα του Διαδικτύου είναι «έργο διανοητικής δημιουργικής φύσης…» υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα (άρθρο 2575 του ιταλικού αστικού κώδικα) και ως εκ τούτου ανήκει στον δημιουργό ή σε όποιον αγόρασε τα δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η λήψη ή η εκτύπωση μεμονωμένων σελίδων ή ενοτήτων της Ιστοσελίδας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αφαιρεθεί τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες σημειώσεις σχετικά με τη δεσμευμένη ιδιοκτησία. Η λήψη ή η αντιγραφή του ιστότοπου δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό. Η δημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική), η μετάδοση (με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο), η τροποποίηση και η σύνδεση υπερκειμένου των εν λόγω εγγράφων σε άλλους ιστότοπους για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Zucchetti Centro Sistemi SpA. Η παραβίαση αυτών των κανονισμών τιμωρείται με κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ποινικών κυρώσεων.

10.Αποποίηση ευθύνης

Η Zucchetti Centro Sistemi SpA δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρηστικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, συσκευής, προϊόντος ή διαδικασίας που δηλώνεται στον Ιστότοπο ή άλλου υλικού στο οποίο είναι προσβάσιμο μέσω αυτού, καθώς οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές ακολουθώντας τη συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας. Συνεπώς, η Zucchetti Centro Sistemi SpA δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε τοποθεσιών που συνδέονται με αυτήν, ούτε φέρει ευθύνη για ζημίες οποιουδήποτε είδους προκύψουν από την εξάρτησή σας στις πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο, καθώς αυτές οι πληροφορίες προορίζονται καθαρά για επεξηγηματικούς σκοπούς. Επομένως, η Zucchetti Centro Sistemi SpA σας προσκαλεί να ελέγξετε τις πληροφορίες επικοινωνώντας απευθείας με τα γραφεία μας και αναφέροντας τυχόν ασυνέπειες ή προβλήματα.

Η Zucchetti Centro Sistemi SpA διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές ή ενημερώσεις στον Ιστότοπο και σε άλλα μέσα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.