Privacy policy

Dotyczy: Informacja na podstawie art. 13Rozporządzenie (WE) 2016/679 - Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych)

Wyżej wymienione przepisy regulują ochronę danych osobowych i nakładają szereg obowiązków na podmioty, które zajmują się ich przetwarzaniem. Wśród wymogów, które należy spełnić, znajduje się wymóg poinformowania osoby, której dane dotyczą.

Biorąc pod uwagę to, co zostało wcześniej opisane, informujemy Państwa, że strona internetowa, którą przeglądacie Państwo (zwana dalej "Stroną") jest własnością i jest zarządzana przez Zucchetti Centro Sistemi SpA, z siedzibą w Terranuova Bracciolini (AR), Via Lungarno nr 305/A.

Ponieważ korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy o rodzaju danych dotyczących Państwa, które będą gromadzone, celach i metodach przetwarzania oraz, ogólnie rzecz biorąc, o wszystkim innym, co leży w Państwa interesie na mocy art. 13 i nast. Rozporządzenia. 2016/679/UE (RODO), które weszły w życie w dniu 25 maja 2018 r. (zwane dalej "rozporządzeniem"), a zatem,

informujemy Państwa, że:

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

Zgodnie z Regulaminem, administratorem danych (zwanym dalej "Administratorem") jest osoba, która indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania. W tym przypadku Administratorem danych jest Zucchetti Centro Sistemi SpA z siedzibą w Terranuova Bracciolini (AR) Via Lungarno n. 305/A., NIP 01262190513 i kod identyfikacji podatkowej 03225010481, Tel. 05591971.
Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: privacy@zcscompany.com

2. Cele przetwarzania, do których dane osobowe są przeznaczone i podstawa prawna przetwarzania

Przekazane lub wymagane od Państwa dane osobowe są niezbędne do następujących celów:

Cele ogólne

a)pozwalają Państwo na poruszanie się po różnych sekcjach witryny i optymalizują interakcje z nią;

b)odpowiadać na pytania dotyczące wsparcia technicznego lub handlowego przesyłane przez użytkowników oraz prowadzić bazę danych często zadawanych pytań, propozycji i komunikatów;

c)gromadzić Państwa dane kontaktowe, podane za pomocą specjalnego formularza, w celu ponownego kontaktu z Państwem.

d)zarządzać dalszymi aspektami nawigacji (patrz również sekcja "Polityka cookies");

e)dobór, ocenę i badania personelu dla swojej struktury organizacyjnej;

f) wspierać kierownictwo handlowe i administracyjne w relacjach z klientami;

g) wykonywać wszelkie wypełnienia i zobowiązania wynikające z przepisów prawa;

h) niezautomatyzowana kwalifikacja klienta;

Podstawę prawną uzasadniającą przetwarzanie danych określają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 6 Rozporządzenia. Informujemy, że w przypadku, gdy jest to warunek konieczny do przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a), zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tych celach nie jest obowiązkowa, ale jej niepodanie może w istocie uniemożliwić Państwu dostęp do usług oferowanych przez stronę.

Cel marketingu bezpośredniego

Działania marketingowe poprzez przesyłanie materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących produktów lub usług, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu, faksu, sms, newslettera i podobnych. Informujemy również, że jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać takich informacji, mogą Państwo wyraźnie tego zażądać, korzystając z kontaktów wymienionych w niniejszym powiadomieniu. W szczególności określamy, że otrzymywane przez Państwa biuletyny i wiadomości e-mail będą zawierały link umożliwiający przesłanie bezpośredniego żądania wykluczenia z danej listy.

Podstawę prawną uzasadniającą przetwarzanie danych określają obowiązujące przepisy prawa. W szczególności informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w powyższych celach wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej, dobrowolnej i zawsze odwoływalnej zgody, z wyjątkiem hipotez, o których mowa w art. 130, 4 Rozporządzenia z mocą ustawy z dn. 30 czerwca 2003 nr 196.

Cele profilowania

W celach profilowania, tzn. analizowania, nawet automatycznie, Państwa preferencji i zainteresowań oraz proponowania usług, treści, inicjatyw i ofert dostosowanych do Państwa potrzeb (poczta zwykła, rozmowy telefoniczne, powiadomienia e-mail o aplikacjach i biuletynach); po dobrowolnym wyrażeniu zgody, mają Państwo nadal prawo, w każdej chwili i bez opłat, sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w tym celu.

Podstawę prawną uzasadniającą przetwarzanie danych określają obowiązujące przepisy prawa. W szczególności informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w powyższych celach wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i zawsze odwoływalnej zgody.

3. Charakter danych osobowych

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do celów wskazanych w rozdziale 3. Gromadzone dane osobowe są zasadniczo związane z:

a) dane identyfikacyjne osób fizycznych (dane osobowe, dane kontaktowe, dane bankowe itp;)

b) Dane nawigacyjne otrzymane w wyniku interakcji z Web-Aplikacji (techniczne pliki cookie), takie jak rozpoznanie użytkownika, język i przechowywanie sesji. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu ich przypisania do Państwa, lecz z uwagi na swój charakter mogą - dzięki opracowaniu i połączeniu z danymi posiadanymi przez podmioty trzecie - pozwolić na identyfikację osoby, do której się odnoszą. Kategoria ta obejmuje dane takie jak czas i data dostępu, typ, adresy IP i lokalizacja urządzeń, z których korzystacie Państwo w celu uzyskania dostępu, zapytania do Web-Aplikacji, odpowiedzi udzielone przez Web-Aplikację podczas korzystania z Web-Aplikacji. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednią polityką cookies. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik wyrazi zgodę na stosowanie plików cookie, jego dane będą również przetwarzane przez firmę zewnętrzną zgodnie z wyżej wymienioną polityką plików cookie i jej polityką prywatności.

4. Adresaci lub kategorie adresatów danych osobowych

Dane, o których mowa w nie będą "rozpowszechniane", tzn. nie będą udostępniane nieokreślonym podmiotom, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę. Jednakże, wyłącznie ze względów organizacyjnych, zostaną one podane do wiadomości osób wskazanych jako odpowiedzialne za przetwarzanie, tj. pracowników Administratora Danych, a także osób trzecich, takich jak współpracownicy i dostawcy Administratora Danych (np. dostawcy usług technicznych i technologicznych, usług hostingowych, usług asysty i konserwacji itp. oraz instytucje kredytowe i bankowe) dla usług związanych z Serwisem oraz partnerzy Administratora Danych (tacy jak dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni itp.), którzy zostaną wyznaczeni jako Przetwarzający Dane zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.

Szczegółowa lista przedmiotów i kategorii opisanych powyżej dostępna jest w Spółce.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane będą przetwarzane głównie we Włoszech i w Unii Europejskiej. Jednakże w celu realizacji wyraźnych celów związanych z przetwarzaniem danych konieczne może okazać się przekazanie danych państwom spoza Unii Europejskiej. Każde przekazanie Państwa danych osobowych do państw trzecich odbywa się zgodnie z postanowieniami art. 44 i następnych Regulaminu.

6. Okres, przez które dane osobowe przechowywane/ kryteria ustalenia

Przetwarzanie będzie utrzymywane przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, aż do cofnięcia zgody lub w maksymalnym terminie dozwolonym przez prawo, gdy przetwarzanie jest nadal niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub do wykonania poleceń wydanych przez władze publiczne i/lub organy nadzoru. Po tym okresie dane zostaną zniszczone lub zanonimizowane.

7. Prawa podlegające realizacji

Zaznaczamy i przypominamy, że oprócz możliwości wniesienia skargi do Organu Kontrolnego, mogą Państwo skorzystać z szeregu praw przewidzianych w obowiązujących przepisach, które w skrócie zostały wymienione poniżej: art. 15 - prawo dostępu zainteresowanego; art. 16 - prawo do sprostowania; art. 17 - prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"); art. 18 - prawo do ograniczenia przetwarzania; art. 20 - prawo do przenoszenia danych; art. 21 - prawo do wniesienia sprzeciwu; art. 22 - prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Z przytoczonych uprawnień można skorzystać wysyłając e-mail privacy@zcscompany.com, jak również e-mail lub obwodową komisję wyborczą na adresy podane w poprzednim rozdziale 1.

W tym celu informujemy, że mogą Państwo skorzystać z formularza dostępnego pod następującym linkiem: formularz do korzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Nieobowiązkowy charakter podawania

Podawanienie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo. Jednakże, jak łatwo zrozumieć, podawanie tych danych jest niezbędne do realizacji przetwarzania, o którym mowa wlo 3, a zatem odmowa podawania danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług, o których mowa na niniejszej stronie internetowej.

9. Prawa autorskie

Strona internetowa jest własnością Zucchetti Centro Sistemi SpA i jest przez nią zarządzana; grafika, obrazy i teksty podlegają prawom autorskim z zastrzeżeniem wszelkich praw. Strona internetowa jako "twórczość umysłu" jest przedmiotem prawa autorskiego (art. 2575 k.c.) i jako taka należy do autora lub osoby, która nabyła prawa, dlatego dozwolone jest pobieranie lub drukowanie kopii poszczególnych stron lub fragmentów strony pod warunkiem, że nie zostaną usunięte prawa autorskie lub inne uwagi dotyczące własności poufnej. Pobieranie lub jakakolwiek kopia treści dostępnych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych nie oznacza przeniesienia własności jakiegokolwiek oprogramowania lub materiału. Jest zabronione publikowanie, powielanie (częściowe lub całkowite), przesyłanie (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikowanie i dodawanie hiperłączy do tych samych dokumentów na innych stronach w celach reklamowych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Zucchetti Centro Sistemi SpA. Naruszenie tych zasad pociąga za sobą kary, w tym sankcje karne.

10. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zucchetti Centro Sistemi SpA. nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność, kompletność i przydatność jakichkolwiek informacji, urządzeń, produktów lub procesów zadeklarowanych na Stronie lub innych materiałów, do których można uzyskać dostęp za jej pośrednictwem, ponieważ informacje te podlegają ciągłym zmianom wynikającym z nieustannego rozwoju technologicznego naszych produktów i usług. Zucchetti Centro Sistemi SpA nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody specjalne, przypadkowe, pośrednie lub inne szkody wtórne, ani za żadne szkody wynikające z korzystania ze strony lub stron, do których prowadzą odnośniki, ani też za jakiekolwiek szkody wynikające z polegania na informacjach zawartych na stronie, o ile informacje te mają jedynie charakter ilustracyjny. Zucchetti Centro Sistemi SpA zachęca zatem do weryfikacji informacji poprzez bezpośredni kontakt z naszymi biurami i zgłaszanie ewentualnych nieścisłości lub problemów.

Zucchetti Centro Sistemi SpA zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji strony i innych mediów w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

the Site and to other media at any time and without notice.