Privacy policy

Emne: Informasjonsskriv i henhold til artikkel 13 i Forordning (EU) 2016/679 - Europaparlamentet og -rådet 27 april 2016 (Personvernforordningen - generelle bestemmelser angående personvern)

Lovgivningen som angis i emnetittelen regulerer personvern og pålegger den som behandler disse persondataene en rekke plikter. Blant påleggene som må overholdes, er det å informere vedkommende som dataene gjelder.

Gitt ovennevnte, informerer vi deg om at nettstedet du besøker (heretter referert til som “Nettsted”) tilhører og driftes av Zucchetti Centro Sistemi SpA, med kontor i Terranuova Bracciolini (AR), Via Lungarno n. 305/A.

Da brukernes navigering på nettstedet medfører behandling av personlige data, ønsker vi med dette å informere deg om dine personlige data som vil samles inn, formålet med dette og hvilke måter de behandles på, og generelt, alt annet som berører deg, nevnt i artikkel 13 og påfølgende i Eu-forordningen nr. 2016/679 (GDPR), som trådte i kraft den 25. mai 2018 (heretter kalt Forordningen) og, derfor

Informerer vi deg om at:

1. Identiteten og kontaktdata til den ansvarlige for behandling av dataene

I henhold til regelverket er den behandlingsansvarlige (heretter kalt "behandlingsansvarlig") den som, alene eller sammen med andre, bestemmer formålene og midlene for databehandlingen. I dette tilfellet er den behandlingsansvarlige Zucchetti Centro Sistemi SpA med hovedkontor i Terranuova Bracciolini (AR) Via Lungarno n. 305/A., P.Iva 01262190513 og skattekode 03225010481,Tel 05591971.
Den registrerte kan kontakte personvernombudet på følgende e-postadresse: privacy@zcscompany.com

2. Formål med behandlingen av de personlige dataene og behandlingens juridiske grunnlag

Personopplysningen som oppgis eller som du vil bli bedt om, er nødvendige for følgende formål:

Generiske formål

a)tillate surfing på nettstedets forskjellige sider og gjøre at du får det meste ut av din opplevelse;

b) svare på spørsmål om teknisk assistanse eller av kommersiell art som du sender inn og skape en database med de spørsmålene som stilles oftest, forslagene og svarene;

c) samle inn din kontaktinformasjon ved hjelp av spesifikt skjema, for å kunne ta kontakt med deg.

d)behandle ytterligere aspekter angående navigeringen (se også avsnittet “cookie policy”);

e) velge, vurdere og søke etter personale for sin organisasjonsstruktur;

f) støtte kommersiell og administrativ ledelse i forholdet til kunder;

g) utføre juridiske pålegg og forpliktelser; 

h)ikke-automatisert kundekvalifisering;

Det juridiske grunnlaget som begrunner behandlingen bestemmes av gjeldende lover og særlig av artikkel 6 i Forordningen. Vi informerer deg om at når det er en uunnværlig forutsetning for behandlingen (artikkel 6, ledd 1, bokstav A), er ikke samtykke til behandling av personopplysninger for disse formålene obligatorisk, men unnlatelse av å gi dem kan i praksis forhindre deg fra å få tilgang til tjenestene som tilbys av nettstedet.

Formål for direkte markedsføring

a)markedsføringsaktiviteter ved å sende salgsfremmende og reklamemateriell relatert til produkter eller tjenester, per post, e-post, telefon, faks, tekstmelding, nyhetsbrev og lignende. Vi informerer deg også om at hvis du ønsker å slutte å motta kommunikasjoner fra oss, kan du komme med en uttrykkelig forespørsel ved å bruke kontaktdataene du finner i dette informasjonsskrivet. Spesielt presiserer vi at nyhetsbrevene og e-poster du vil motta, vil inneholde en spesifikk lenke for å sende en direkte forespørsel om å bli slettet fra den respektive adresselisten.

Det juridiske grunnlaget som begrunner behandlingen bestemmes av gjeldende lover. Vi informerer deg spesielt om at personopplysningene dine kan behandles for de ovennevnte formålene etter at vi har innhentet ditt frie, valgfrie og alltid tilbakekallbare samtykke, med unntak av muligheten nevnt i artikkel 130, komma 4 i italiensk Regjeringslov nr. 196 av 30. juni 2003.

Profileringsformål

b) for profileringsformål, det vil si å analysere, også automatisk, dine preferanser og interesser og foreslå tjenester, innhold, initiativer og personlige tilbud til deg (via vanlige brev, telefonsamtaler, e-poster, varsler i applikasjoner og nyhetsbrev); etter å ha gitt frivillig samtykke, er det uansett din rett til å motsette deg, når som helst og uten kostnader, behandlingen av dine data for dette formålet. Dette gjøres ved hjelp av kontaktdataene du finner i dette informasjonsskrivet.

Det juridiske grunnlaget som begrunner behandlingen bestemmes av gjeldende lover. Vi informerer deg spesielt om at personopplysningene dine kan behandles for de ovennevnte formålene utelukkende etter at vi har innhentet ditt frie, valgfrie og alltid tilbakekallbare samtykke.

3. Typen personlige data

Dine personopplysninger blir behandlet og vil bli brukt til de formålene som er angitt i kapittel 3. Personopplysningene som samles inn gjelder vesentlig:

a)identifikasjonsdata for fysiske personer (personopplysninger, kontaktinformasjon, bankdetaljer osv.);

b) Navigasjonsdata mottatt som et resultat av din interaksjon med Web-appen (tekniske informasjonskapsler), som brukergjenkjenning, språk og lagring av økter. Det dreier seg om opplysninger som ikke samles inn for å bli assosiert med deg, men som i kraft av sin egenart, gjennom behandling og tilknytning til data fra tredjeparter, kan tillate å identifisere personen det henvises til. Denne kategorien omfatter data som klokkeslett og dato for tilgang, type, IP-adresser og plassering av enhetene du bruker for tilgang, spørsmål rettet til Web-appen, svar levert av Web-Appen under bruk av Web-Appen. Vennligst referer til den respektive informasjonskapsel-politikken (cookie policy). Vi gjør også oppmerksom på at hvis du samtykker i bruken av informasjonskapsler, blir dataene dine også behandlet av tredjeparter Google i samsvar med ovennevnte cookie policy og deres respektive personvern.

4. Mottakere eller kategorier med mottakere av personopplysninger.

Dataene det er snakk om blir ikke "spredt", det vil si at de ikke vil bli overført til uvedkommende tredjeparter uten din uttrykkelige tillatelse. Men, kun av organisasjonsmessige årsaker, vil de imidlertid bli overlevert til de som er utnevnt som databehandlere, dvs. den dataansvarliges ansatte, så vel som til tredjeparter i kraft av samarbeidspartnere og leverandører av den dataansvarlige (f.eks. leverandører av tekniske og teknologiske tjenester, hostingtjenester, service og vedlikehold osv., samt kreditt- og bankinstitutter) for tjenester relatert til tjenestene som spesifisert på nettstedet og partnere til den dataansvarlige (som distributører, forhandlere osv.), som vil bli utnevnt til databehandlere i henhold til art. 28 i Forordningen.

En detaljert liste over disse samarbeidspartnerne og kategoriene beskrevet ovenfor er tilgjengelig hos vårt firma.

5.Overføring av personopplysninger til tredjestater eller til en internasjonal organisasjon

Dine data blir behandlet hovedsakelig i Italia og i alle tilfeller i land som tilhører Den europeiske union. Men, for å kunne utføre de forklarte behandlingsformålene kan det imidlertid være nødvendig å overføre personopplysningene til land utenfor EU. En eventuell overføring av dataene dine til andre land vil skje fullstendig i samsvar med bestemmelsene i artiklene 44 og påfølgende i Forordningen.

6. Oppbevaringsperiode for personopplysningene/kriteriene som benyttes for å fastsette denne perioden

Databehandlingen vil skje i den perioden som er strengt nødvendig for å oppnå de formålene de ble samlet inn for, til samtykket eventuelt tilbakekalles eller innenfor de maksimale tidsbegrensninger tillatt av loven der videreføring av behandlingen er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser eller for å oppfylle ordrer gitt av Offentlige myndigheter og/eller tilsynsorganer. Etter at denne fristen er utgått blir dataene ødelagt eller gjort anonyme.

7. Rettigheter som kan utøves

Det spesifiseres og minnes på at du, i tillegg til å kunne klage til tilsynsmyndigheten, vil kunne utøve en rekke rettigheter, gitt i gjeldende lovgivning som, kort oppsummert, gjengis her: art. 15 - rett til innsyn for den registrerte; art. 16 - rett til rettelse; art. 17 - rett til sletting ("rett til å bli glemt"); art. 18 - rett til begrensning i behandlingen; art. 20 - rett til dataportabilitet; art. 21 - rett til å motsette seg databehandling; art. 22 - rett til ikke å bli utsatt for automatisert beslutningstaking, inkludert profilering.

Nevnte rettigheter kan utøves ved å sende en e-post privacy@zcscompany.com, samt en e-post eller en sertifisert e-post til adressene det er henvist til i forrige kapittel 1.

For dette formålet informerer vi deg om at du kan bruke skjemaet som er tilgjengelig ved følgende lenke: skjema for utøvelse av rettigheter angående beskyttelse av personopplysninger.

8. Ikke-obligatorisk karakter av levering av personopplysninger

Det er ikke obligatorisk ved lov å gi fra seg personopplysninger Men, som det er lett å forstå, er det imidlertid viktig å oppgi disse for å kunne utføre behandlingene nevnt i kapittel 3 og derfor kan det å nekte å gi fra seg personopplysninger faktisk gjøre det umulig å tilby tjenestene det er referert til på dette nettstedet.

9. Opphavsrett

Nettstedet eies og administreres av Zucchetti Centro Sistemi SpA; grafikken, bildene og tekstene på nettstedet er underlagt opphavsrett med alle rettigheter forbeholdt. Nettstedet, idet det går under "intellektuelle verk av kreativ karakter ..." utgjør dermed gjenstand for opphavsrett/åndsverkloven (paragraf 2575 i italiensk straffelov) og tilhører som sådan forfatteren eller den som har kjøpt rettighetene. Det er derfor lov å laste ned eller skrive ut kopier av enkelte sider eller avsnitt av nettstedet, forutsatt at opphavsretten eller andre merknader knyttet til reservert eiendom ikke fjernes. Nedlasting eller hvilken som helst kopiering av nettstedet vil ikke medføre overføring av eierrettigheter til programvare eller materiale. Utgivelse, gjengivelse (delvis eller total), overføring (på elektronisk eller annen måte), endring og hypertekstlenker av de gjeldende dokumentene på andre nettsteder for reklame- eller kommersielle formål fra nettstedet uten forutgående skriftlig samtykke fra Zucchetti Centro Sistemi SpA, er forbudt. Overtredelse av disse reglene medfører reaksjoner, også straff.

10. Ansvarsfraskrivelse

Zucchetti Centro Sistemi SpA påtar seg intet juridisk ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller nyttigheten av enhver opplysning, apparat, produkt eller prosess som er oppgitt på nettstedet, eller annet materiale som man kan få tilgang til gjennom det, da slik informasjon er underlagt kontinuerlige endringer for å følge den konstante teknologiske utviklingen av våre produkter og tjenester. Zucchetti Centro Sistemi SpA vil derfor ikke være ansvarlig for enhver spesiell, tilfeldig, indirekte eller på annen måte følgeskade eller disiplinær skade, eller tap av fortjeneste, inntekter, data eller enhver annen form for skade, som skyldes bruk av nettstedet, eller fra tilknyttede nettsteder. Zucchetti Centro Sistemi SpA vil heller ikke være ansvarlig for skader av noe som helst slag som skyldes å ha stolt på opplysninger på nettstedet, ettersom de bare har en illustrerende funksjon. Zucchetti Centro Sistemi SpA inviterer deg derfor til å kontrollere opplysningene ved å kontakte våre kontorer direkte og melde fra om mulige uoverensstemmelser eller problemer.

Zucchetti Centro Sistemi SpA forbeholder seg rettigheten til å utføre forbedringer eller oppdateringer på nettstedet og de andre mediene når som helst og uten forvarsel.